Υποτροφίες ΙΚΥ για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα

Τετ, 19/07/2017

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έχει δημοσιεύσει προκήρυξη 100 θέσεων υποτροφιών, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:

25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ 
25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:
https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/siemens-gr/siemens-2016-17.

Προσοχή 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 26.7.2017

Για την υποβολή αίτησης υποτροφίας θα χρειαστεί βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος από την οποία να προκύπτει ότι εκπονούν τη μεταδιδακτορική τους έρευνα κατά το ακαδ. έτος 2016-2017, το θέμα αυτής καθώς και η ημερομηνία έναρξης και η προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσής της. 

Η βεβαίωση πρέπει να εκδοθεί από την Γραμματεία του Τμήματος (μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων,  υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή και τον Πρόεδρο ή την Προϊσταμένη της Γραμματείας με αριθ. Πρωτοκόλλου και στρόγγυλη σφραγίδα).

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Άλλες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail