Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANET-RUS-PLUS

Δευ, 21/08/2017

Πρόγραμμα: ERA.NET RUS PLUS
Τίτλος: Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANET-RUS-PLUS
Κωδικός:
Ερευνητικές Περιοχές:
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Δικαιούχοι: Νομικά Πρόσωπα
Φορέας Κοινοποίησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/07/2017
Προθεσμία Υποβολής: 19/09/2017

 

Στο πλαίσιο του ERANET-RUS-PLUS ανακοινώθηκε Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση κοινών ερευνητικών έργων, καινοτομικού χαρακτήρα, μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη προκήρυξη: Γερμανία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία, Αυστρία, Ρουμανία.

Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός από τα συμμετέχοντα κράτη για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε πρόταση είναι απαραίτητη η ύπαρξη τουλάχιστον τριών εταίρων από τουλάχιστον δύο χώρες (οπωσδήποτε Ελλάδα, Ρωσία). Οι προτάσεις από ελληνικής

πλευράς πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα μία ελληνική επιχείρηση. Η συμμετοχή ακαδημαϊκών ή/και ερευνητικών φορέων είναι αυτονόητη.

Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη ανέρχεται σε 700.000,00 € και θα κατανεμηθεί μέχρι το συνολικό ποσό των 100.000 € ανά πρόταση (εφόσον υπάρχει ελληνική συμμετοχή).

Οι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή ως προς το μέρος υλοποίησης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και θα υποβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο σύνδεσμο:

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_INNO2017

Οι θεματικές προτεραιότητες της προκήρυξης για την ελληνική πλευρά σύμφωνα με την RIS3 είναι οι ακόλουθες:

Agrofood
Life sciences & Health – Medicine
ICT
Energy
Environment & sustainable growth – climate change
Transports & Logistics

 

Περίληψη Πρόσκλησης:

Materials – Constructions

Culture – Tourism – Cultural & Creative Industries.

Οι προτάσεις θα επιλεγούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα (Guide for Applicants, Call Announcement, Terms of Reference κτλ). Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω ειδικής προκήρυξης. Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας από 24 έως 36 μηνών.

Η διαδικασία επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα γίνει σε ένα στάδιο επιλογής ολοκληρωμένων προτάσεων (δεν θα υπάρξει στάδιο προκαταρκτικών προτάσεων).

Περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις καθώς και οι θεματικοί τομείς και οι προϋποθέσεις για τους εταίρους των άλλων χωρών μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: http://eranet-rus.eu/en/196.php, όπου υπάρχουν διαθέσιμα και τα απαραίτητα έγγραφα: Call Announcement, Guide for Applicants, Terms of Reference.

 

Αρμόδιος στην Γ.Γ.Ε.Τ.:

Διεύθυνση Διεθνών Ε&Τ Συνεργασιών,

Τμήμα Β’ διμερών & πολυμερών Ε&Τ σχέσεων,

κ. Πέτρος Σαμπατάκος (p.sampatakos@gsrt.gr), τηλ. 2107458096.

 

Περισσότερα: https://goo.gl/abrfXb

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Άλλες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail