Υποτροφίες ΙΚΥ για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ελλάδα (17.4.2018)

Τετ, 04/04/2018

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (3377/28.3.2018), το Ίδρυμα πρόκειται να χρηματοδοτήσει 700 θέσεις υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους (Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες) και σε αντίστοιχα πεδία και εξειδικεύσεις.
Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και κλάδου που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον εμπίπτουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του/της υποψήφιου/-ας, οι οποίοι/-ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του επιστημονικού τομέα, του κλάδου και της εξειδίκευσης στην οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, κανένα στοιχείο της οποίας δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να:

  • έχουν ανακηρυχτεί, μετά την 01-01-2016 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής), Υ.Δ. ΑΕΙ της Ελλάδας με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014
  • έχουν ελληνικό Α.Φ.Μ.
  • μην είναι κάτοχοι Δ.Δ. σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα
  • μην έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου ή εάν έχουν λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή
  • ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης των φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016 μην υπερβαίνει τις 14.000,00 € (ή 18.000,00 €, σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)
  • μην εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας είτε στο δημόσιο (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου υπάλληλοι) είτε στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου
  • μην χρηματοδοτούνται / χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. Εξαίρεση αποτελούν οι υποτροφίες κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ, προκειμένου ο/η υπότροφος να εκπονήσει μέρος της διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό
  • οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής

Η υποτροφία συνίσταται στην καταβολή μηνιαίων τροφείων ύψους 816,90€, σε τριμηνιαία βάση (απολογιστικά), με ημερομηνία έναρξης την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας και μέγιστη διάρκεια τους 36 μήνες. Σε κάθε περίπτωση, η υποτροφία λήγει την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ορισμού Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στη Γραμματεία του Τμήματος και εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν κατατεθεί εντός της ανωτέρω μέγιστης διάρκειας της υποτροφίας, η υποτροφία λήγει αυτοδικαίως.
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, με επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονικό αρχείο, είναι η 17η Απριλίου 2018 (14.00 ώρα Ελλάδας). Με την επιτυχή υποβολή-οριστικοποίηση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους και στη συνέχεια  οφείλουν, έως τις 24 Απριλίου 2018 το αργότερο, να την υποβάλουν υπογεγραμμένη και σε έντυπη (εκτυπωμένη) μορφή, με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά) στο ΙΚΥ.
Στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ είναι αναρτημένος ο Κανονισμός του Προγράμματος (Υ.Α. 38060/Z1, ΦΕΚ 876Β/13.3.2018) και ο Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής.
Για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στα τηλέφωνα 210-3726394, 210-3726355 και 210-3726357 και στο e-mail: infoteam@iky.gr.

Τεχνική υποστήριξη για ζητήματα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης παρέχεται από τα τηλ. 210-3726366, 210-3726367 και το email: ikywebsupport@iky.gr.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Άλλες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail