Άλλες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΕΔΒΜ34 "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές"

12/12/2016

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ 'Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση' (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), εξέδωσε πρόσκληση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας καλώντας τα να υποβάλλουν προτάσεις αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης 'Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές'.

Η Πρόσκληση του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στους ενδιαφερόμενους επισυνάπτεται και συνοψίζεται παρακάτω. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

Applications for both Masters and PhD programs for the academic year 2017-2018 at Bowling Green State University in Ohio, USA

10/11/2016

The American Culture Studies Department, part of the School of Cultural and Critical Studies at Bowling Green State University in Ohio, USA, is accepting applications for its graduate programs, both Masters and PhD for the academic year 2017-2018.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ. ΣΕ ΑΕΙ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

31/10/2016

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), δια της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΠΕΘ, προδημοσίευσε προκήρυξη σχετικά με πρόγραμμα χρηματοδότησης Υ.Δ. - υπό τη μορφή υποτροφίας - για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε ΑΕΙ ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα (ή και στην αλλοδαπή, με την προϋπόθεση οι Υ.Δ. να έχουν γίνει δεκτοί/-ές από ελληνικό ΑΕΙ για την ολοκλήρωση της Δ.Δ.

OpenAccessWeek2016 - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

24/10/2016

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις Ενημερωτικές Δράσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που διοργανώνονται το διάστημα 24-27 Οκτωβρίου 2016 στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης http://www.ekt.gr/el/events/20333

Ανακοίνωση για διδάκτορες αναφορικά με το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

29/09/2016

Παρακαλούμε πολύ, για την επικοινωνία σας με το ΕΚΤ για θέματα που αφορούν το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης στο ΕΑΔΔ, να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω στοιχεία:

Πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο εσωτερικό (6.10.2016)

08/09/2016

Ανακοινώνονται η από 6.9.2016

α) ανακοίνωση και

β) πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

σχετικά με πρόγραμμα χορήγησης διακοσίων ογδόντα εννέα (289) υποτροφιών, στους επιστημονικούς τομείς των Φυσικών Επιστημών & Επιστημών Μηχανικού, των Επιστημών Ζωής και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

Υποτροφία για υποψήφιες/ους διδάκτορες

30/06/2016

Το Τμήμα Αγγλικής ανακοινώνει ότι η κ. Ελισάβετ Σακελλαρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας, προσφέρει στη μνήμη της συναδέλφου Λίτσας Τραγιαννούδη το ποσό των 250 Ευρώ για την μερική κάλυψη δαπανών μιας/ενός αριστεύουσας/οντος διδακτορικής/ού φοιτήτριας/τή για έρευνα ή συμμετοχή σε συνέδριο στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την επιθυμία της κ. Σακελλαρίδου θα ακολουθηθεί η εξής σειρά προτεραιότητας: Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας, Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας, Τομέας Γλωσσολογίας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail