Δομή 2018-2020

Το πρόγραμμα σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020 απαρτίζεται από τα παρακάτω:

  • Υποχρεωτικά μαθήματα
  • Μαθήματα επιλογής
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Γλωσσολογία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα, 3 εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά και 3 επιλογής. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Επίσης, θα πρέπει να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 90.

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Μαθήματα επιλογής:

Τα μαθήματα μπορούν να δοθούν είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο, ανάλογα με τις δυνατότητες του Τμήματος ή/και τις επιλογές των φοιτητών/τριών.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail