Αιτήσεις

Αιτήσεις υποψηφιότητας στην κατεύθυνση Διερμηνείας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές κάθε δεύτερο έτος στο διάστημα 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου και σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ανακοινώνεται εγκαίρως. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 3ος όροφος, Κτίριο Διοίκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54 124 Θεσσαλονίκη.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης εδώ.

Μαζί με την αίτηση, υποβάλλεται φάκελος υποψηφιότητας που περιέχει:

  • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ)
  • Αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
  • Πιστοποιητικά γλωσσικών γνώσεων
  • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι διαμονές στο εξωτερικό καθώς και η επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία
  • Δημοσιευμένες εργασίες, εφόσον υπάρχουν

Αξιολόγηση

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται με προφορικές εξετάσεις.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται πρώτα ως προς τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Εφόσον τεκμηριώνεται ότι ο υποψήφιος ή η υποψήφια πληροί τα τυπικά κριτήρια, καλείται να λάβει μέρος στις προφορικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις διεξάγονται από εξεταστική επιτροπή που ορίζεται από την ΕΔΕ και στην οποία δύναται να μετάσχουν, κατόπιν πρόσκλησης, εξεταστές από τις Γενικές Διευθύνσεις Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εξετάσεων είναι:

  • άριστη κατανόηση της δεύτερης / ξένης γλώσσας
  • ικανότητα έκφρασης με άνεση και ακρίβεια στη μητρική γλώσσα
  • ικανότητα ανάλυσης και αποτελεσματικής οργάνωσης πληροφοριών
  • καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας
  • ικανότητα μνήμης

Βάση επιτυχίας θεωρείται το έξι (6) στα δέκα (10)

Οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα γίνονται επίσης δεκτοί.

Υποτροφίες

Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail