Διπλωματική Εργασία

Για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είτε του Φακέλου Εργασιών. Οι προδιαγραφές για την Διπλωματική Εργασία και τον Φάκελο Εργασιών βρίσκονται στις αντίστοιχες περιγραφές των μαθημάτων στον ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η διπλωματική εργασία έχει έκταση 13.000-15.000 λέξεις και υποβάλλεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου (α) του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και (β) του επόμενου ακαδημαϊκού έτους για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Η ερευνητική και διπλωματική εργασία είναι ατομική και συνεπώς εκπονείται μόνον από ΕΝΑ/ΜΙΑ φοιτητή/τρια.

Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές/φοιτήτριες χρειάζεται να υποβάλουν μαζί με την προς αξιολόγηση διπλωματική τους εργασία, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής.

Η φόρμα για τη δήλωση Διπλωματικής Εργασίας βρίσκεται εδώ σε μορφή αρχείου Word και εδώ σε μορφή αρχείου Pdf.

Το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται εδώ σε μορφή αρχείου Word και εδώ σε μορφή αρχείου Pdf.

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail