Τομέας Θεωρητικής & Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Για τον δεύτερο κύκλο σπουδών, ο οποίος οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ), οι φοιτήτριες/-τές διεξάγουν εμπειρική έρευνα σε ένα από τα γνωστικά πεδία ειδίκευσης του Τομέα. 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail