Αρχές Μεταφρασεολογίας 3h/5 ECTS MET1-301

Σεμινάριο στο οποίο προσεγγίζονται οι διάφορες διαστάσεις του μεταφραστικού φαινομένου. Η μετάφραση εξετάζεται τόσο ως διαδικασία όσο και ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επικοινωνιακή της διάσταση. Παράλληλα επιχειρείται μία πρώτη προσέγγιση των σύγχρονων μεταφραστικών θεωριών (γλωσσολογικών, λειτουργικών, πολιτισμικών κ.ά.). Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τα κύρια μεταφρασεολογικά ζητήματα και την ιδιαίτερη μεταγλώσσα τους, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν συνειδητά τις καταλληλότερες τεχνικές και να αναλύουν/δικαιολογούν εμπεριστατωμένα τις μεταφραστικές τους επιλογές.

Αξιολόγηση

  1. Προμεταφραστική ανάλυση του ΚΠ (500 λέξεις) – 20%
  2. Αναστοχαστικός Σχολιασμός (1.000 λέξεις) – 30%
  3. Προφορική Παρουσίαση (15 min) – 50%

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  • Baker, Mona & Gabriela Saldanha (eds) (2011). Routledge Encyclopedia of Translation Studies – 2nd Edition. London & New York: Routledge.
  • Baker, Mona (2011). In Other Words. Oxon: Routledge.
  • Munday, Jeremy (2012). Introducing Translation Studies: Theories and Applications – 3rd edition. London & New York: Routledge.
  • Munday, Jeremy (2001/2002). Μεταφραστικές Σπουδές. Θεωρίες και Εφαρμογές. Μετάφραση από τα αγγλικά Άγγελος Φιλιππάτος. Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Jean Delisle, Ηannelore Lee-Jahnke & Monique C. Cormier (1999/2008). Ορολογία της Μετάφρασης. Πρόλογος – Μετάφραση Γεώργιος Φλώρος. Αθήνα: Μεσόγειος.
  • Γραμμενίδης, Σίμος Π. (2009). Μεταφράζοντας τον κόσμο του Άλλου: Θεωρητικοί προβληματισμοί – Λειτουργικές προοπτικές. Αθήνα: Δίαυλος.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail