Το Επάγγελμα του Μεταφραστή – Μεταφραστική Δεοντολογία 3h/3 ECTS Μετ 1-420

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ενίσχυση της αυτοσυνειδησίας του μεταφραστή σε σχέση με τον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει, η ενημέρωσή του όσον αφορά την αγορά εργασίας και τις πρακτικές συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός του. Στο πλαίσιο του μαθήματος καλλιεργούνται, μεταξύ άλλων, σημαντικές για το μεταφραστικό επάγγελμα δεξιότητες και αποκτούνται απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με ζητήματα όπως η διαχείριση χρόνου και άγχους, η επικοινωνία και η διαπραγμάτευση με τον πελάτη, η τήρηση των συμφωνημένων οδηγιών και προδιαγραφών, η εφαρμογή προτύπων διασφάλισης ποιότητας, η εργονομία, η διαχείριση των οικονομικών και νομικών ζητημάτων (υπολογισμός αμοιβής, φορολογικά ζητήματα, επικύρωση, ποινική και αστική ευθύνη, συμβάσεις εμπιστευτικότητας, πνευματικά δικαιώματα κ.ά.) και η εργασία σε ομάδα. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα αναζήτησης εργασίας και δικτύωσης, μαθαίνουν να συντάσσουν το βιογραφικό τους, να χρησιμοποιούν υπεύθυνα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και άλλα εργαλεία, για επαγγελματικούς σκοπούς. Στους στόχους του μαθήματος ανήκει η ενίσχυση της ικανότητάς του μελλοντικού μεταφραστή να αυτοαξιολογείται, να επενδύει στην διαρκή καλλιέργεια των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του και να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες εργασίας και τις νέες απαιτήσεις του επαγγέλματός του. Πολύ σημαντική είναι, τέλος, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας και συλλογικής εκπροσώπησης των μεταφραστών.

Αξιολόγηση

Συνεχής αξιολόγηση (10% της τελικής βαθμολογίας)

Ατομικές ή ομαδικές εργασίες (30% της τελικής βαθμολογίας)

Τελική εξέταση (60% της τελικής βαθμολογίας)

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Gouadec, Daniel (2002/2007). Επάγγελμα: Μεταφραστής. Τίτλος πρωτοτύπου: Profession Traducteur. Μτφ. από τα γαλλικά: Ελένη Καλογιάννη. Αθήνα: Texto.

Gouadec, Daniel (2004/2009). Θέλω μια μετάφραση. Τίτλος πρωτοτύπου: Faire traduire. Μτφ. από τα γαλλικά: Ρίτα Μαργαριτάρη. Αθήνα: Texto.

Robinson, Douglas (1997). Becoming a Translator. An Accelerated Course, London/New York: Routledge.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail