Σύγχρονες μεταφραστικές πρακτικές 3h/4 ECTS Μετ 1-520

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές σε καινοτόμες τάσεις του σύγχρονου μεταφραστικού τοπίου, παρέχοντας τους τα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια που θα τους επιτρέψουν να ενσωματώσουν τις μεταφραστικές αυτές πρακτικές κατά τη μελλοντική τους είσοδο στην αγορά εργασίας. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες στις οποίες καλύπτονται: α) ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης μεταφραστικού έργου, μέσα από την αναγνώριση των απαραίτητων για την επιτυχία ενός μεταφραστικού έργου παραγόντων, τις τεχνικές διαπραγμάτευσης με τον πελάτη, τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και λογισμικών εφαρμογών καθώς και την πρακτική εφαρμογή σεναρίων εργασίας, β) ζητήματα μάρκετινγκ στα γλωσσικά επαγγέλματα, μέσα από τη διερεύνηση εννοιών όπως σχεδιασμός καριέρας και χαρτογράφηση της αγοράς, σχεδιασμός προσωπικής εκστρατείας και την εξοικείωση με τις βασικές αρχές της αγοραστικής συμπεριφοράς, της εξυπηρέτησης πελατών, κ.ά., γ) ζητήματα τεχνολογίας που αφορούν τη χρήση μηχανικής μετάφρασης και ειδικότερα τις διαδικασίες του pre-editing και post-editing, με βάση τους στόχους ποιότητας που έχουν τεθεί.

Στο μάθημα αναπτύσσονται δεξιότητες επαγγελματικού χαρακτήρα, τεχνολογικές δεξιότητες καθώς και δεξιότητες που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη του φοιτητή. Το μάθημα αξιολογείται με τρεις ξεχωριστές εργασίες, μία για κάθε θεματική ενότητα.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail