Μετάφραση Ειδικών Κειμένων και Ορολογική Τεκμηρίωση 2 3h/6 ECTS

(επιλέγονται δύο: Αγγλικά και μια άλλη γλώσσα)

Μετ 4-104 Αγγλικά προς Ελληνικά
Μετ 4-204 Γαλλικά προς Ελληνικά
Μετ 4-304 Γερμανικά προς Ελληνικά
Μετ 4-404 Ιταλικά προς Ελληνικά
Μετ 4-504 Ισπανικά προς Ελληνικά
Μετ 4-604 Ρωσικά προς Ελληνικά

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μετάφραση Ειδικών Κειμένων και Ορολογική Τεκμηρίωση 1. Αντικείμενό του είναι η μετάφραση ειδικών κειμένων σε γνωστικά πεδία που δεν καλύφθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος Μετάφραση Ειδικών Κειμένων και Ορολογική Τεκμηρίωση 2. Μεταξύ άλλων, οι φοιτητές εμβαθύνουν στις τεχνικές έρευνας, τεκμηρίωσης, επεξεργασίας και αξιολόγησης της πληροφορίας, εισάγονται στις βασικές έννοιες των επιλεγμένων γνωστικών πεδίων, εξοικειώνονται με τις διαθέσιμες για το γνωστικό πεδίο και τον γλωσσικό συνδυασμό ορολογικές πηγές και εξασκούνται στη διαχείριση ορολογίας καθώς και στην πραγματοποίηση ολοκληρωμένων μεταφραστικών έργων με τη χρήση πληθώρας μεταφραστικών εργαλείων. Επιπλέον, στο τελευταίο αυτό μάθημα μετάφρασης θίγονται τα ζητήματα της αυτοαξιολόγησης, της αυτονομίας και της προσαρμοστικότητας των επίδοξων μεταφραστών. Τέλος, οι φοιτητές εμβαθύνουν στο ζήτημα της διασφάλισης ποιότητας στη μεταφραστική διαδικασία.

Αξιολόγηση

  • Συνεχής αξιολόγηση, που προκύπτει από την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων (προβλέπονται έως δύο αδικαιολόγητες απουσίες), τη μετάφραση και τον σχολιασμό τουλάχιστον επτά κειμένων, έκτασης περίπου 300 λέξεων. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας.
  • Δύο εργασίες σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, και συγκεκριμένα:
    • μια εργασία έρευνας και τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών και
    • μια ομαδική εργασία με κατανομή ρόλων.
  • Αντιστοιχούν σε ποσοστό 15% της τελικής βαθμολογίας έκαστη.
  • Μια πρόοδο, δηλαδή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών στη μετάφραση κειμένου έκτασης περίπου 250 λέξεων με τη χρήση υπολογιστή. Πραγματοποιείται περίπου στο μέσο του εξαμήνου και αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας.
  • Τελική εξέταση, διάρκειας 2,5 ωρών, στη μετάφραση κειμένου έκτασης 250 λέξεων περίπου, με τη χρήση υπολογιστή. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της τελικής βαθμολογίας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail