Ελληνική Γλώσσα 3h/5 5 ECTS MET 5-001

Το μάθημα έχει στόχο να εξασκήσει τους υποψήφιους μεταφραστές στη γραπτή χρήση της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας στόχου ποικίλων κειμένων. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν εγχειρίδια (γραμματικές, λεξικά, γλωσσάρια) και εργαλεία (βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά λεξικά, σώματα κειμένων) για την πρότυπη χρήση της ελληνικής. Εξετάζουν ζητήματα ακριβολογίας, υφολογικής προσαρμογής στην επικοινωνιακή περίσταση, διαμόρφωσης της γλώσσας βάσει κειμενικού είδους, κλπ. και ασκούνται μεταφράζοντας στην ελληνική, επεξεργαζόμενοι υπάρχουσες μεταφράσεις, και μετατρέποντας κείμενα σε άλλο κειμενικό είδος. Εμπεδώνουν κανόνες ορθογράφησης και σύνταξης, γραμματικών κανόνων, στίξης και τονισμού, χρήσης λόγιων εκφράσεων, ξένων λέξεων και φράσεων, κλπ. Εξετάζονται θέματα ορθής χρήσης της γλώσσας, όπως η έννοια του λάθους, η υπερδιόρθωση, η σαφήνεια στον λόγο, η διαμόρφωση ύφους, η χρήση κυρίων ονομάτων και μεταγραφών στην ελληνική, η γλώσσα των πολυτροπικών και πολυμεσικών κειμένων, κυριολεκτικές και μεταφορικές χρήσεις, κλπ.

Αξιολόγηση

Διαρκής αξιολόγηση και τελική εξέταση (40% εβδομαδιαίες εργασίες και κουίζ, 20% πρόοδος, 40% τελική εξέταση).

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail