Πρακτική άσκηση 10 ECTS Μετ 9 - 510

Η πρακτική άσκηση, διάρκειας 300 ωρών (περίπου 10 εβδομάδες), πραγματοποιείται κατά το 4ο εξάμηνο σπουδών και αποτελεί ουσιαστικά την εφαρμογή όλων των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα σπουδών. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και περιλαμβάνει την εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας σε μεταφραστικά γραφεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού καθώς και σε εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς που διαθέτουν αποδεδειγμένα μεταφραστικές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους, οι φοιτητές αναμένεται, μεταξύ άλλων, να εξοικειωθούν με την καθαυτό μετάφραση, τις τεχνικές της αναθεώρησης και ελέγχου ποιότητας των μεταφρασμένων κειμένων, την ενημέρωση βάσεων ορολογίας και μεταφραστικών μνημών καθώς και να λάβουν καθοδήγηση σε θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές συντάσσουν μία έκθεση πεπραγμένων.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail