Διπλωματική Εργασία 20 ECTS Μετ 9-520

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.) γίνεται στο Δ’ εξάμηνο σπουδών. Ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δεν μπορεί να ξεκινήσει την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του/των προηγούμενου/ων εξαμήνου/ων σπουδών. Η ΔΕ δύναται να έχει και τη μορφή σχολιασμένης μετάφρασης ή ορολογικής έρευνας.

Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η Ε.Δ.Ε. ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/πουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο/η επιβλέπων/πουσα. Η Δ.Ε. βαθμολογείται από τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Η βαθμολογία αποτελεί τον μέσο όρο των τριών βαθμολογητών και κατατίθεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Γλώσσα συγγραφής της Δ.Ε. είναι η ελληνική και συνοδεύεται από εκτενή περίληψη σε μια από τις γλώσσες που υποστηρίζει το Πρόγραμμα.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. Αφού γίνουν οι διορθώσεις που έχουν υποδείξει οι βαθμολογητές/τριες, ένα (1) αντίτυπο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας υποβάλλεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD). Η κατάθεση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενο για τη διαδικασία απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου. Κατατίθεται επίσης βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για μη εκκρεμότητα στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ. Οδηγίες για την κατάθεση της εργασίας μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι/ες στον εξής σύνδεσμο: http://www.lib.auth.gr/node/147/. Ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια υποχρεούται να καταθέσει ένα αντίτυπο της Δ.Ε. σε έντυπη μορφή στην γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/πουσα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (παραίτηση, συνταξιοδότηση, πρόβλημα υγείας) μετά από απόφαση της Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε.

Η Δ.Ε. έχει έκταση 15.000 λέξεων (συν υποσημειώσεις και παραρτήματα) και υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Δ.Ε. αφορά πρωτότυπη έρευνα πάνω σε ένα θέμα μεταφρασεολογικού ενδιαφέροντος άμεσα συνυφασμένου με την ειδίκευση και τη θεματική του Προγράμματος.

Η Σχολιασμένη Μετάφραση συνίσταται στην παραγωγή μίας λειτουργικής και σημασιολογικά ορθής μετάφρασης που θα μπορούσε δυνάμει να δημοσιευτεί ως τελικό προϊόν σε ένα έντυπο αντίστοιχο με αυτό της γλώσσας πηγής. Για το σκοπό αυτό, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες καλούνται να στηριχτούν στην καταλληλότερη, με βάση το θέμα τους, τεκμηρίωση της ορολογίας και φρασεολογίας, τόσο στη γλώσσα πηγή όσο και στη γλώσσα στόχο. Το πρωτότυπο κείμενο θα πρέπει να αριθμεί περίπου 2.500 λέξεις. Σε περίπτωση που αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου κειμένου, το επιλεγμένο κείμενο θα πρέπει να διατηρεί τη νοηματική του ακεραιότητα. Το κείμενο ΔΕΝ θα πρέπει να έχει ήδη μεταφραστεί στα ελληνικά. Κάτι τέτοιο εξασφαλίζεται συνήθως με κείμενα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο από φυσικό/ή ομιλητή/τρια της γλώσσας και να συνιστά πρωτογενή παραγωγή. Το κείμενο μπορεί να προέρχεται από τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, από το Διαδίκτυο, από τον εξειδικευμένο τύπο ή από επιστημονικά περιοδικά. Το κείμενο ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον/την επιβλέποντα/πουσα καθηγητή/τρια της σχολιασμένης μετάφρασης. Για δική του διευκόλυνση ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια προτείνει περισσότερα από ένα υποψήφια κείμενα. Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

 • Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή
 • Αντιστοιχισμένη μετάφραση
 • Γλωσσάρι των όρων του κειμένου
 • Τεκμηρίωση των όρων και παραπομπή στις πηγές
 • Παρουσίαση της ορολογικής έρευνας και τεκμηρίωσης
 • Ανάλυση κάποιων χαρακτηριστικών δυσκολιών μεταφραστικής/ ορολογικής φύσης
 • Αναλυτική βιβλιογραφία
 • Παράρτημα

Στην εισαγωγή θα πρέπει να υπάρχει μία σύντομη παρουσίαση του κειμένου και των συνθηκών επικοινωνίας που διέπουν την παραγωγή του.

Στην αντιστοιχισμένη μετάφραση, πρωτότυπο και μετάφραση θα πρέπει να τοποθετούνται σε αντικριστές σελίδες, σε πλήρη αντιστοιχία. Την πρώτη φορά που εμφανίζεται ένας όρος θα πρέπει να εισάγεται ένας ενδείκτης που θα παραπέμπει στο 5o μέρος, στην τεκμηρίωση δηλαδή των όρων.

Στο γλωσσάρι θα εμφανίζονται όλοι οι όροι που αποδελτιώθηκαν στο κείμενο σε αλφαβητική σειρά με βάση τη γλώσσα πηγή.

Στην τεκμηρίωση των όρων και παραπομπή στις πηγές οι όροι καταγράφονται με σειρά εμφάνισης στο κείμενο και ακολουθείται η αρίθμηση των ενδεικτών. Κάθε όρος θα πρέπει να τεκμηριώνεται τόσο στη γλώσσα πηγή όσο και στη γλώσσα στόχο με ορισμό ή ελλείψει ορισμού, με επεξηγηματικό συγκείμενο. Κάτω από τον ορισμό θα πρέπει να ακολουθεί η πηγή από την οποία αντλήθηκε, με αναφορά στον τίτλο και URL (στην περίπτωση που η πηγή προέρχεται από το Διαδίκτυο).

Στην παρουσίαση της ορολογικής έρευνας και τεκμηρίωσης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες καλούνται να κάνουν μία εκτενέστερη, σε σχέση με την εισαγωγή, παρουσίαση του κειμένου που επέλεξαν, του πεδίου στο οποίο αυτό εντάσσεται καθώς και των κυριότερων όρων που το απαρτίζουν. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει επίσης να καταγράψουν με σχετική λεπτομέρεια τα στάδια της έρευνάς τους, τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν, τα εργαλεία συλλογής υλικού, τις μηχανές αναζήτησης, τις βιβλιογραφικές πηγές, τους πληροφοριοδότες που είχαν, τον τρόπο σχηματισμού του ad hoc σώματος κειμένων στο οποίο βασίστηκαν. Ειδικότερα, ως προς το σώμα κειμένων στο οποίο θα στηριχτούν για την τεκμηρίωση των μεταφραστικών επιλογών τους, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τόσο ειδικά κείμενα όσο και εκλαϊκευμένα κείμενα. Επιπλέον, τα κείμενα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά και αξιόπιστα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. συντάκτης, δέκτης, μέσο δημοσίευσης, χρόνος δημοσίευσης, ορατότητα του άρθρου κ.λπ.) που θα αναλυθούν από τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες σε αυτή την ενότητα.

Στην ενότητα της ανάλυσης δυσκολιών μεταφραστικής ή ορολογικής φύσης, θα πρέπει να παρουσιαστούν κάποιες δυσκολίες που ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια συνάντησε κατά την πορεία της μετάφρασής του. Πρωτίστως, θα πρέπει να αφορούν μορφοσυντακτικές, σημασιολογικές, πραγματολογικές, ορολογικές κ.λπ. δυσκολίες και να συνδέονται άμεσα με τα χαρακτηριστικά του κειμένου που αναλύθηκαν στην αμέσως προηγούμενη ενότητα.

Στην αναλυτική βιβλιογραφία θα πρέπει να καταγραφούν όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες), κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας.

Στο Παράρτημα παρατίθεται ένα μικρό δείγμα του ad hoc corpus το οποίο τεκμηριώνει σε επίπεδο ορολογίας και φρασεολογίας τις μεταφραστικές επιλογές για τη συγκεκριμένη μετάφραση.

Η ορολογική έρευνα περιλαμβάνει τα εξής:

 • 50 όροι από ένα συγκεκριμένο πεδίο (και οι αντίστοιχοι στη γλώσσα στόχο), σε αρχείο excel.
 • Απαραίτητα πεδία: Όρος, Ορισμός, Πηγή ορισμού, Συγκείμενο, Πηγή Συγκειμένου, αξιοπιστία, σχέση όρου με τους υπόλοιπους
 • Οι όροι θα πρέπει να έχουν επιλεχθεί από ένα συγκεκριμένο υποπεδίο

Μαζί κατατίθεται γραπτό κείμενο που περιέχει τα ακόλουθα:

 • Εισαγωγή (στόχος της εργασίας, γενική περιγραφή)
 • Παρουσίαση του πεδίου/ υποπεδίου
 • Έργα αναφοράς, λεξικά, στο συγκεκριμένο υποπεδίο (στις δύο γλώσσες)
 • Βασικοί όροι του πεδίου
 • Σχέσεις μεταξύ όρων
 • Γραφική αναπαράσταση (προαιρετικά)
 • Παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας
 • Παρουσίαση τυχόν δυσκολιών που εντοπίστηκαν
 • Επίλογος
 • Βιβλιογραφικές πηγές
 • Παράρτημα Ι: δείγμα σώματος κειμένων
 • Παράρτημα ΙΙ: φύλλα excel

Οι εξεταστές/στριες μπορούν να υποδείξουν διορθώσεις, που ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να ενσωματώσει στην εργασία. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διόρθωσης γίνεται από τον επιβλέποντα.

Με αίτηση του φοιτητή και απόφαση της Ε.Δ.Ε. είναι δυνατή η αντικατάσταση του θέματος της Δ.Ε.

Η Δ.Ε. μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να γραφτεί σε άλλη γλώσσα μετά από σχετική εισήγηση του/της επιβλέποντα/πουσας και έγκριση της Ε.Δ.Ε.

Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:

O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

βαθμός Μ.Δ.Ε. = (άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x ECTS)) / (σύνολο ECTS)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail