Ερευνητικά Προγράμματα

Τίτλος έργου: Εφαρμογές Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία: Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων Οφθαλμικής Ιχνηλάτησης (eye tracking)

Ερευνητική Ομάδα: Δρ. Μιχαήλ Κοκκώνης (Επιστημονικός υπέυθυνος), Δρ. Κατερίνα Γουλέτη, Δρ. Γιώργος Δημητριάδης (υπότροφοι ΕΛΚΕ ΑΠΘ)

Φορέας χρηματοδότησης: ΟΠΣ 5005088 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διάρκεια έργου: 2018-2020


Τίτλος έργου: Xenios Zeus: Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Συντονιστής: Περιφέρεια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Διάρκεια έργου: 2016-2018


Τίτλος έργου: Promoting CLIL Implementation in Europe (CLIL Prime): Erasmus + KA2

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Συντονιστής: 3ο Δημοτικό Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου

Διάρκεια έργου: 2016-2018


Τίτλος έργου: Anglo-American Modernist Poetry and the Classics: Curriculum Co-Development, Collaborative Research and Graduate Student Mentoring in Editing, Annotating and Digitizing Archived Materials, Greek Diaspora Fellowship Program GDFP 2017

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ραπατζίκου Τατιανή

Φορέας χρηματοδότησης:  Niarchos Foundation
 
Διάρκεια έργου: 22 Οκτωβρίου-1 Δεκεμβρίου 2017

Τίτλος έργου: Greek Diaspora and Immigration: From History to Representation. Collaborative interdisciplinary Research concerning the fields of Cultural Studies, Museum Studies, History, Public Humanities, Gender Studies and Social Anthropology.

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Καλογεράς Γεώργιος

Φορέας χρηματοδότησης: Niarchos Foundation

Διάρκεια έργου: Ιούνιος-Ιούλιος 2017


Τίτλος έργου: “Ομοιοκαταληξία στα Νέα Ελληνικά: Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχέια και ένταξη στην τυπολογίας του φαινομένου διαγλωσσικά”

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τοπιντζή Νίνα

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη Βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή

Διάρκεια έργου: 1/4/2016-31/3/2017


Τίτλος έργου: Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language

Συντονίστρια: Prof. Joanna Nijakowska, Πανεπιστήμιο Lodz, Πολωνία (τοπικός συντονιστής: Ματθαιουδάκη Μαρίνα)

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: DysTEFL2: Erasmus+ KA2 Strategic Partnership Agreement

Διάρκεια έργου: 2014-2016


Τίτλος έργου: Δημιουργία αρχείου ηχογραφήσεων Ελληνικών διαλέκτων από επιτόπια επιστημονική έρευνα

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μελά Αθανασοπούλου Ελισάβετ

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ

Διάρκεια έργου: 18/11/2015-31/12/2016


Τίτλος έργου: Περιστασιακή έμφαση σε γλωσσικές μορφές: Τρόποι και αποτελεσματικότητα διορθωτικής ανατροφοδότησης κατά τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε παιδιά.

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Αγαθοπούλου Ελένη

Πλαίσιο χρηματοδότησης: ΔΡΑΣΗ Γ: Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ

Διάρκεια έργου: 2/7/2014-31/10/2015


Τίτλος έργου: Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση: η ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων σε διάφορους τύπους διγλωσσίας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΘΑΛΗΣ

Διάρκεια έργου: 1/9/2012-1/9/2015


Τίτλος έργου: «ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: φωνήεντα των ελληνικών ΔΙΑλέκτων: ΦΩνολογική και φωΝΗτική ανάλυση. Κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική Ευαισθητοποίηση για την αΝάδειξη του γλωσσικού πλούτου»

Επιστημονικά υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Μπαλταζάνη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φωνητικής)

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΘΑΛΗΣ

Διάρκεια έργου: 2012-2015


Τίτλος έργου: Συσχέτιση γλωσσικών τεστ με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσο Αναφοράς

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Διάρκεια έργου: 18-20/5/2015


Τίτλος έργου: Ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων αγγλικής γλώσσας μαθητών στην Α΄βάθμια Εκπαίδευση

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, Δράση Δ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών (β’ φάση)

Διάρκεια έργου: 5/4/2013-4/4/2014


Τίτλος έργου: Εκμάθηση του φωνητικού συστήματος της Αγγλικής από Έλληνες φυσικούς ομιλητές με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή: Αποτελέσματα στην πρόσληψη και την παραγωγή αυθόρμητου προφορικού λόγου

Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικολαΐδου Αικατερίνη

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013

Διάρκεια έργου: 28/3/2012-27/3/2015


Τίτλος έργου: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού συστήματος βιοανατροφοδότησης για τεμαχιακά και υπερτεμαχιακά στοιχεία της Ελληνικής: Εφαρμογή στην εκμάθηση και διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας και στην κλινική παρέμβαση

Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικολαΐδου Αικατερίνη

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013

Διάρκεια έργου: 31/1/2014-31/10/2015


Τίτλος έργου:Η συνδιαστική προσέγγιση PRO-VOC για τη διδασκαλία της προφοράς και του λεξιλογίου σε μαθητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικολαΐδου Αικατερίνη

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Γ: Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών (α’ φάση)

Διάρκεια έργου: 2/7/2014-30/9/2015


Τίτλος έργου: Ατομικές διαφορές στην ερμηνεία της αναφοράς: Γλωσσικές και γνωστικές επιδράσεις

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία 

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι

Διάρκεια έργου: 27/9/2012-31/10/2015


Τίτλος έργου: Ειδική μαθησιακή δυσκολία παιδιού ή ιδιαίτερη δυσκολία εκπαιδευτικού;

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Αλεξίου Θωμαή

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Α: Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα

Διάρκεια έργου: 1/2/2013-30/3/2014


Τίτλος έργου: Μορφοφωνολογική περιγραφή της γλώσσας των Καλάς ως μία Ινδο-Αρια γλώσσα

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μελά Αθανασοπούλου Ελισάβετ

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Δ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια έργου: 1/2/2013 – 31/8/2014


Τίτλος έργου: Αγγλική λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες: Προκλήσεις και προοπτικές

Επιστημονικός υπεύθυνος: Σχοινά Μαρία

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα (β’ φάση)

Διάρκεια έργου: 1/4/2013-30/6/2014


Τίτλος έργου: Cognition, Literacy and BIlingualism in young Greek-Germans PI: Ianthi Maria Tsimpli and Christiane Bongartz (University of Cologne)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία 

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: IKYDA 2012, Greek Institute of State Scholarships and DAAD Research/Travel Grant

Διάρκεια έργου: 2012-2014


Τίτλος έργου: Ανίχνευση του συναισθήματος και των γνωστικών δεξιοτήτων σε πειραματικές συνθήκες εξοστρακισμού/ αποκλεισμού σε παιδιά και ενήλικες με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία 

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, Δράση Δ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών (β’ φάση)

Διάρκεια έργου: 1/4/2013-6/4/2014


Τίτλος έργου: Ανίχνευση του συναισθήματος και των γνωστικών δεξιοτήτων σε πειραματικές συνθήκες εξοστρακισμού/ αποκλεισμού σε παιδιά και ενήλικες με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία 

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, Δράση Δ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών (β’ φάση)

Διάρκεια έργου: 1/4/2013-6/4/2014


Τίτλος έργου: «Αστικά πεδία σε μετάβαση: δραστηριοποίηση και κοινωνική ευαισθητοποίηση νέων μέσα απο πολυτροπικές αφηγήσεις»

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ραπατζίκου Τατιανή

Πλαίσιο Χρηματοδότησης:  Educational and Cultural Affairs Bureau ΗΠΑ, μέσω του Ιδρύματος Fulbright

Διάρκεια έργου: 2012-2013


Τίτλος έργου: Αφήγηση και Διεπιστημονικότητα

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Γιαννοπούλου Ευθυμία

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Δ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια έργου: 1/1/2012-31/3/2013


Τίτλος έργου: Ο συντακτικός δανεισμός ως αιτία γλωσσικής μεταβολής: αποτελέσματα δανεισμού και εν εξελίξει δανεισμός χαρακτηριστικών ρηματικής μεταβατικότητας

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Λαβίδας Νικόλαος

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Α: Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα (β’ φάση)

Διάρκεια έργου: 1/1/2012-30/5/2013


Τίτλος έργου: COST Action ISO804 (2009 to 2013): Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με τον Sharon Armon-Lotem )


Τίτλος έργου: Έρευνα για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας σε μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Αποστόλου Φωτεινή

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, ΔΡΑΣΗ Δ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας ανθρωπιστικών επιστημών

Διάρκεια έργου: 1/1/2012-31/12/2012


Τίτλος έργου: «A typology of mora mobility»

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τοπιντζή Νίνα

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Alexander von Humboldt Foundation, Γερμανία.

Διάρκεια έργου: Οκτ. 2011 – Μαρ. 2012


Τίτλος έργου: «Η κατάκτηση της τελικότητας στη μητρική γλώσσα» ‘The acquisition of telicity in the native language’

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία 

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

Διάρκεια έργου: 2008-2012


Τίτλος έργου: “Interdisciplinary perspectives on multilingual development

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία 

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Netherlands Organisation for Scientific research NOW

Διάρκεια έργου: 2009-2012


Τίτλος έργου: “Age effects on language development in early child bilingualism

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Sorace Antonella)

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Netherlands Organisation for Scientific research

Διάρκεια έργου: 2008-2010


Τίτλος έργου: Μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα: «Τα παράδοξα των συμπλεγμάτων έμβασης στα Νέα Ελληνικά: η περίπτωση της κοινής και των βόρειων διαλέκτων»

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τοπιντζή Νίνα

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΙΚΥ

Διάρκεια έργου:  1.2.2008 – 31.1.2009


Τίτλος έργου: Γενικός συντονισμός-προβολή δράσεων υποέργων

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Αθανασιάδου Αγγελική

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:111004 – Σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας στο ΑΠΘ– 2.1

Διάρκεια έργου: 24/2/2007-15/12/2008


Τίτλος έργου: “Sentence processing & Interpretation in Greek: a comparative study between psycholinguistic findings and corpus-based analyses

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: PENED 03, General Secreteriat of research and Technology Grant

Διάρκεια έργου: 2005-2008


Τίτλος έργου: Γλωσσική ικανότητα σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

Διάρκεια έργου: 1/10/2006-29/9/2008


Τίτλος έργου: “Linguistic abilities in children with Specific Language Impairement

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Πετινού Κάκια)

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: General Secretariat of Research and Technology, Corresponding board in Cyprus Research Grant

Διάρκεια έργου: 2007-2008


Τίτλος έργου: TEMOLAYOLE: Teachers of Modern Languages to Young Learners

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Διάρκεια έργου: 2004-2007

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών


Τίτλος έργου: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Επίδραση της μορφοφωνολογίας και η ερμηνευσιμότητα των χαρακτηριστικών στη γραμματική φυσιολογικών παιδιών και παιδιών με γλωσσική δυσφασία

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:88722 – Ηράκλειτος – 2.2.3.β

Διάρκεια έργου: 8/11/2002-10/11/2006


Τίτλος έργου: The Development of Functional Categories in L2 Greek

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Ρούσσου Άννα)

Φορέας Χρηματοδότησης: Karatheodoris Research Grant

Διάρκεια έργου: 11/2001 to 11/2004


Τίτλος έργου: EUROMIGRANET: (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτισμική ένταξη των μεταναστών)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτισμική ένταξη των μεταναστών το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη δράση Grundtvig του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Socrates.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευστάθιος Ευσταθιάδης

Διάρκεια έργου: 2001-2003


Τίτλος έργου: Σαιξπηρική βιβλιοθήκη: Σχολιασμός επιλεγμένων έργων.

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Κροντήρη Τίνα

Διάρκεια έργου: 1/10/1998-28/2/2001


Τίτλος έργου: Η προβληματική και οι δυνατότητες του πολυπολιτισμικού μοντέλου

Επιστημονικός υπεύθυνος: Πατσαλίδης Σάββας

Διάρκεια έργου: 4/7/2000-28/12/2001


Τίτλος έργου: Διαγνωστικό τεστ γλωσσικής νοημοσύνης

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με τη Σταυρακάκη Σταυρούλα)

Διάρκεια έργου: 1/10/1998-30/9/2000


Τίτλος έργου: Η συμβολή της διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών στην προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ψάλτου Joycey Αγγελική

Διάρκεια έργου: 22/10/1999-12/12/1999


Τίτλος έργου: Πιλοτικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών Αγγλικού (ΠΕΠΣΑ)

Επιστημονικά υπεύθυνος/η: Δούκα Καμπίτογλου Αικατερίνη

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ 1Α

Διάρκεια έργου: 1/10/1997-31/12/1999


Τίτλος έργου: Subject-object ambiguities and the role of Aspect

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Παπαδοπούλου Δέσποινα)


Τίτλος έργου: Cross-linguistic Narrative Development Project CDI-III

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Νοκολοπούλου Αγγελική)


Τίτλος έργου: Subject pronoun interpretation: Native Language

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Παπαδοπούλου Δέσποινα, Πλεμμένου Ευαγγελία και τον Θεόδωρο Μαρίνη)


Τίτλος έργου: Subject pronoun interpretation: Italian L2 Speakers of Greek

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Sorace Antonella)


Τίτλος έργου: Morphological cues in sentence processing

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Παπαδοπούλου Δέσποινα)


Τίτλος έργου: Grammatical Features in Bilingualism and Specific Language Impairment: The Development of Subordinators and Prepositions in Bilingual and SLI Children

Επιστημονικός υπεύθυνος: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία (σε συνεργασία με την Παπαδοπούλου Δέσποινα και την Rothweiler Monika)