Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών για Σπουδές, Έρευνα, Γλώσσα στο Εξωτερικό, ακ. έτους 2018-19 (Προθεσμίες ανά χώρα από 1 έως 27 Μαρτίου 2018)

Πέμ, 22/02/2018

Το ΥΠΠΕΘ προκήρυξε πρόγραμμα υποτροφιών, για Ελληνες και Ελληνίδες υπηκόους, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και χωρών του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ως εξής (ανά χώρα):
 
Βέλγιο:
- δύο (2) υποτροφίες σε διπλωμάτες ή δημοσίους υπαλλήλους με ειδίκευση στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων, για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γαλλικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο UMONS,  με εξειδίκευση στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων.
- μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γαλλικής γλώσσας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Μαρτίου 2018.
 
Κροατία
- δύο (2) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμία για μεταπτυχιακές σπουδές/έρευνα.
- δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Κροατικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΥΠΠΕΘ, με παράλληλη υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Επιστήμης και Παιδείας της Κροατίας, είναι η 16η Μαρτίου 2018.
 
Ουγγαρία
- δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία.
- τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου διάρκειας ενός (1) μήνα η κάθε μία.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΥΠΠΕΘ, με παράλληλη υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα του Ιδρύματος Υποτροφιών της Ουγγαρίας (TEMPUS)  είναι η 1η Μαρτίου 2018.
 
Σλοβακία
- δεκαπέντε (15) μήνες υποτροφίας για έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους/στις υποψήφιους/-ες. Η μεγαλύτερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες και η μικρότερη μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες.
- δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Σλοβακικής γλώσσας και πολιτισμού.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΥΠΠΕΘ, με παράλληλη υποβολή του ειδικού εντύπου αίτησης  του Υπουργείου Επιστήμης, Παιδείας, Ερευνας & Αθλητισμού της Σλοβακίας,  είναι η 23η Μαρτίου 2018.
 
Σλοβενία
- δέκα (10) μήνες υποτροφίας σε προπτυχιακούς/-ές, απόφοιτους/-ες, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/-τριες και Υ.Δ. που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους υπό την επίβλεψη Σλοβένου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Σλοβενίας.
Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι τρεις (3) μήνες και η μεγαλύτερη διάρκεια δέκα (10) μήνες
- απαιτείται άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας εκτός εάν οριστεί διαφορετική γλώσσα εργασίας κατόπιν συμφωνίας με τον/την υπεύθυνο/-η Καθηγητή/-τρια ή επόπτη/-τρια.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΥΠΠΕΘ, με παράλληλη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Επιστήμης & Αθλητισμού της Σλοβενίας,  είναι η 16η Μαρτίου 2018.
 
Τσεχία
- μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Masaryk στην πόλη Brno (από 21/07/2018 έως 18/08/2018)
- μία (1) υποτροφία θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Palacky στην πόλη Olomouc (από 21/07/2018 έως 19/08/2018).
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΥΠΠΕΘ, με παράλληλη υποβολή του ειδικού εντύπου αίτησης  για το θερινό πρόγραμμα, είναι η 9η Μαρτίου 2018

 
Επισημαίνεται ότι:

1. κάποιοι σύνδεσμοι που αναφέρονται ανά χώρα/υποτροφία στο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ ενδέχεται να μην λειτουργούν ή να μην οδηγούν στις απαραίτητες πληροφορίες
 
2. οι σύνδεσμοι που είναι ενεργοί στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ελεγχθεί με βάση το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

3. για κάθε χώρα/υποτροφία ενδέχεται να απαιτούνται ειδικότερα/επιπλέον δικαιολογητικά ή/και on-line αίτηση σε ξεχωριστή πλατφόρμα αιτήσεων με πιθανόν απαραίτητη την εγγραφή χρήστη (username/password)

3. για κάθε χώρα/υποτροφία ενδέχεται να αναφέρονται και άλλες ημερομηνίες υποβολής αίτησης στην ξεχωριστή πλατφόρμα αιτήσεων της κάθε χώρας/υποτροφίας

Τονίζεται ότι
α) οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές χορηγούνται μόνο για ένα έτος (2018-19) και δεν επαρκούν πάντα για την απόκτηση του τίτλου σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, οι υπότροφοι είτε υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση -με δεδομένο ότι η διμερής μορφωτική συμφωνία με τη συγκεκριμένη χώρα θα ισχύει ως έχει και τα επόμενα έτη μέχρι τη λήψη του τίτλου - είτε συνεχίζουν τις σπουδές τους με δικά τους έξοδα.
 
β) υποβολή αίτησης για τις συγκεκριμένες υποτροφίες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν και όσοι ζητούν ανανέωση της υποτροφίας τους από προηγούμενα έτη. Στην περίπτωση αυτή, οι ανανεώσεις προηγούνται των νέων υποτροφιών.
 
γ) η αποδοχή των υποτρόφων από το Υπουργείο, με βάση τη μοριοδότηση προσόντων και κριτηρίων, αποτελεί πρόταση. Η τελική απόφαση χορήγησης της υποτροφίας λαμβάνεται από τη χώρα υποδοχής.
 
Οι αιτήσεις, στο ειδικό έντυπο της παρούσας προκήρυξης, με α) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά είδος υποτροφίας (σπουδές/έρευνα ή γλώσσα) που ζητούνται από το ΥΠΠΕΘ και β) με όλα τα τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που ζητούνται από το φορέα χορήγησης ανά χώρα/είδος υποτροφίας, είτε κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΠΕΘ είτε αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, με την ένδειξη: για τη Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄-Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 344- 3469 και 2404 (κα Αγγελάκη, κα Σακελλίου) και στο email: foitmer@minedu.gov.gr.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Άλλες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail