Ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους της ειδίκευσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, 2021-23

Τρί, 14/09/2021

 

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους της ειδίκευσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017, την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 131757/Ζ1/2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-8-2018) και την Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό 79803/Ζ1/5-7-2021 (ΦΕΚ 2988/τ.Β΄/8-7-2021) που αφορούν στη ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι..

Βρείτε την αίτηση εδώ.

Περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών από 15/9/2021 έως και 23/9/2021.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail