Ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στο ΠΜΣ «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές»

Παρ, 01/10/2021

 

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στο ΠΜΣ «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017, την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 131757/Ζ1/2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-8-2018) και την Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό 79803/Ζ1/5-7-2021 (ΦΕΚ 2988/τ.Β΄/8-7-2021) που αφορούν στη ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι..

Βρείτε την αίτηση εδώ.

Περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών από 1/10/2021 έως και 8/10/2021.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail