Κριτήρια Εισαγωγής

Οι αιτήσεις αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Βαθμός πτυχίου (30%)
  2. Συνάφεια πτυχίου (10%)
  3. Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο (10%)
  4. Ερευνητικές εργασίες και ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα με αντικείμενο συναφές προς αυτό του προγράμματος (20%)
  5. Συνέντευξη (10%)
  6. Προσωπική δήλωση, συστατικές επιστολές, συνολική αξιολόγηση φακέλου (20%)

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail