Αιτήσεις

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι/ες είναι:

 1. Έντυπη και ηλεκτρονική αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα (στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα)
 3. Αντίγραφο πτυχίου. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
 5. Αντίγραφα επιπλέον τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
 6. Προσωπική δήλωση στην αγγλική γλώσσα (αυτοπεριγραφική έκθεση και έκθεση ενδιαφερόντων), όπου δίνονται σύντομες πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
 7. Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Γ1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, για τη  γνώση της Αγγλικής Γλώσσας για αποφοίτους Τμημάτων εκτός της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 8. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών
 9. Ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή και διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 10. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. (στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα) και επιπλέον συστατική επιστολή από εργοδότη (εφόσον υπάρχει, στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα)
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail