Δομή 2016-2018

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω:

α. Υποχρεωτικά μαθήματα

β. Μαθήματα επιλογής

γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Φάκελο Εργασιών

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα, 3 εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά και 3 επιλογής. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 ECTS. Επίσης, θα πρέπει να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή να συντάξει φάκελο εργασιών, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS.

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Μαθήματα επιλογής:

Τα μαθήματα μπορούν να δοθούν είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο, ανάλογα με τις δυνατότητες του Τμήματος ή/και τις επιλογές των φοιτητών/τριών.

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail