Δίδακτρα

Το συνολικό ύψος των τελών φοίτησης ορίζεται στο ποσό των 2.500,00 € το οποίο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, μια δόση των 1000,00 € την πρώτη βδομάδα του πρώτου εξαμήνου, και δύο δόσεις των 750,00 € την πρώτη βδομάδα του δεύτερου και τρίτου εξαμήνου.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail