Διπλωματική Εργασία

 

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει έκταση 15.000 λέξεις, πενήντα (50) σελίδες χωρίς τη βιβλιογραφία. Η εκπόνηση γίνεται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας την 15η Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση παράτασης κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας για ένα εξάμηνο, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 30η Ιουνίου.

Οι προδιαγραφές για την Διπλωματική Εργασία βρίσκονται στην περιγραφή του μαθήματος στον ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η ερευνητική και διπλωματική εργασία είναι ατομική και συνεπώς εκπονείται μόνον από ΕΝΑ/ΜΙΑ φοιτητή/τρια.

Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές/φοιτήτριες χρειάζεται να υποβάλουν μαζί με την προς αξιολόγηση διπλωματική τους εργασία, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής.

Η φόρμα για τη δήλωση Διπλωματικής Εργασίας βρίσκεται εδώ σε μορφή αρχείου Word και εδώ σε μορφή αρχείου Pdf.

Το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται εδώ σε μορφή αρχείου Word και εδώ σε μορφή αρχείου Pdf.

Το έντυπο αίτησης σύστασης τριμελούς εξεταστικής επιτροπής βρίσκεται εδώ σε μορφή αρχείου Word και εδώ σε μορφή αρχείου Pdf.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail