Δομή 2016-2018

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω:

α. Υποχρεωτικά μαθήματα

β. Μαθήματα επιλογής

γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα, 2 εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά και 4 επιλογής. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 10 ECTS με εξαίρεση το μάθημα «Μέθοδοι και Εργαλεία Έρευνας» το οποίο αντιστοιχεί σε 5 ECTS. Επίσης, θα πρέπει να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 20 ECTS.

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Μαθήματα επιλογής:

Τα μαθήματα μπορούν να δοθούν είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο, ανάλογα με τις δυνατότητες του Τμήματος.

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail