Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία μπορεί να έχει τη μορφή:

 1. Θεωρητικής εργασίας ή
 2. Σχολιασμένης Μετάφρασης προς την Ελληνική

Διπλωματική (Θεωρητική) Εργασία

Για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής πρέπει στην αρχή του εξαμήνου να συνεννοηθεί με ένα μέλος ΔΕΠ του ΔΠΜΣ που δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της εργασίας, καθώς και να δηλώσει γραπτώς το θέμα της. Η δήλωση γίνεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, απευθύνεται στην ΕΔΕ και προσυπογράφεται από το μέλος ΔΕΠ που θα την επιβλέψει. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ ορίζει ως επιβλέποντα καθηγητή ένα μέλος Δ.Ε.Π. από αυτά που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και τα δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. που θα βαθμολογήσουν τη Διπλωματική.

Η θεωρητική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να γραφτεί σε άλλη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική) μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντα και έγκριση της ΕΔΕ. Έχει έκταση 15.000 λέξεων (συν υποσημειώσεις και παραρτήματα) και υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Σύμφωνα με το νόμο (3685/16-7-2008 αρ. 5 παρ. 4), η θεωρητική εργασία αξιολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή απαρτιζόμενη από τον επιβλέποντα και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ ή διδάσκοντες του ΔΠΜΣ, με σχετικό γνωστικό αντικείμενο, που ορίζονται από την ΕΔΕ. Ο βαθμός της εργασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών εξεταστών. Οι τρεις βαθμολογητές της θεωρητικής εργασίας, δεν θα πρέπει να ανήκουν στο ίδιο Τμήμα.

Σχολιασμένη Μετάφραση

Οδηγίες για την εκπόνηση της Σχολιασμένης Μετάφρασης 2016

ΣΤΟΧΟΣ:

Ζητούμενο της σχολιασμένης μετάφρασης είναι η παραγωγή μίας λειτουργικής και σημασιολογικά ορθής μετάφρασης που θα μπορούσε δυνάμει να δημοσιευτεί ως τελικό προϊόν σε ένα έντυπο αντίστοιχο με αυτό της γλώσσας πηγής. Για το σκοπό αυτό, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να στηριχτούν στην καταλληλότερη, με βάση το θέμα τους, τεκμηρίωση της ορολογίας και φρασεολογίας, τόσο στη γλώσσα πηγή όσο και στη γλώσσα στόχο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ:

 • Το πρωτότυπο κείμενο θα πρέπει να αριθμεί περίπου 2.500 λέξεις. Σε περίπτωση που αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου κειμένου, το επιλεγμένο κείμενο θα πρέπει να διατηρεί τη νοηματική του ακεραιότητα.
 • Το κείμενο ΔΕΝ θα πρέπει να έχει ήδη μεταφραστεί στα ελληνικά. Κάτι τέτοιο εξασφαλίζεται συνήθως με κείμενα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα.
 • Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο από φυσικό ομιλητή της γλώσσας και να συνιστά πρωτογενή παραγωγή.
 • Το κείμενο μπορεί να προέρχεται από τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, από το Διαδίκτυο, από τον εξειδικευμένο τύπο ή από επιστημονικά περιοδικά .
 • Το κείμενο ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα καθηγητή της σχολιασμένης μετάφρασης.
 • Για δική του διευκόλυνση, καλό θα είναι ο μεταπτυχιακός φοιτητής να προτείνει περισσότερα από ένα υποψήφια κείμενα.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

 1. Περιεχόμενα
 2. Εισαγωγή
 3. Αντιστοιχισμένη μετάφραση
 4. Γλωσσάρι των όρων του κειμένου
 5. Τεκμηρίωση των όρων και παραπομπή στις πηγές
 6. Παρουσίαση της ορολογικής έρευνας και τεκμηρίωσης
 7. Ανάλυση κάποιων χαρακτηριστικών δυσκολιών μεταφραστικής/ ορολογικής φύσης
 8. Αναλυτική βιβλιογραφία
 9. Παράρτημα

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

 • Στην εισαγωγή θα πρέπει να υπάρχει μία σύντομη παρουσίαση του κειμένου και των συνθηκών επικοινωνίας που διέπουν την παραγωγή του.
 • Στην αντιστοιχισμένη μετάφραση, πρωτότυπο και μετάφραση θα πρέπει να τοποθετούνται σε αντικριστές σελίδες, σε πλήρη αντιστοιχία. Την πρώτη φορά που εμφανίζεται ένας όρος θα πρέπει να εισάγεται ένας ενδείκτης που θα παραπέμπει στο 5ο μέρος, στην τεκμηρίωση δηλαδή των όρων.
 • Στο γλωσσάρι θα εμφανίζονται όλοι οι όροι που αποδελτιώθηκαν στο κείμενο σε αλφαβητική σειρά με βάση τη γλώσσα πηγή.
 • Στην τεκμηρίωση των όρων και παραπομπή στις πηγές οι όροι καταγράφονται με σειρά εμφάνισης στο κείμενο και ακολουθείται η αρίθμηση των ενδεικτών. Κάθε όρος θα πρέπει να τεκμηριώνεται τόσο στη γλώσσα πηγή όσο και στη γλώσσα στόχο με ορισμό ή ελλείψει ορισμού, με επεξηγηματικό συγκείμενο. Κάτω από τον ορισμό θα πρέπει να ακολουθεί η πηγή από την οποία αντλήθηκε, με αναφορά στον τίτλο και URL (στην περίπτωση που η πηγή προέρχεται από το Διαδίκτυο).
 • Στην παρουσίαση της ορολογικής έρευνας και τεκμηρίωσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να κάνουν μία εκτενέστερη, σε σχέση με την εισαγωγή, παρουσίαση του κειμένου που επέλεξαν, του πεδίου στο οποίο αυτό εντάσσεται καθώς και των κυριότερων όρων που το απαρτίζουν. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει επίσης να καταγράψουν με σχετική λεπτομέρεια τα στάδια της έρευνάς τους, τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν, τα εργαλεία συλλογής υλικού, τις μηχανές αναζήτησης, τις βιβλιογραφικές πηγές, τους πληροφοριοδότες που είχαν, τον τρόπο σχηματισμού του ad hoc σώματος κειμένων στο οποίο βασίστηκαν. Ειδικότερα, ως προς το σώμα κειμένων στο οποίο θα στηριχτούν για την τεκμηρίωση των μεταφραστικών επιλογών τους, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τόσο ειδικά κείμενα όσο και εκλαϊκευμένα κείμενα. Επιπλέον, τα κείμενα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά και αξιόπιστα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. συντάκτης, δέκτης, μέσο δημοσίευσης, χρόνος δημοσίευσης, ορατότητα του άρθρου κ.λπ.) που θα αναλυθούν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε αυτή την ενότητα.
 • Στην ενότητα της ανάλυσης δυσκολιών μεταφραστικής ή ορολογικής φύσης, θα πρέπει να παρουσιαστούν κάποιες δυσκολίες που ο μεταπτυχιακός φοιτητής συνάντησε κατά την πορεία της μετάφρασής του. Πρωτίστως, θα πρέπει να αφορούν μορφοσυντακτικές, σημασιολογικές, πραγματολογικές, ορολογικές κ.λπ. δυσκολίες και να συνδέονται άμεσα με τα χαρακτηριστικά του κειμένου που αναλύθηκαν στην αμέσως προηγούμενη ενότητα.
 • Στην αναλυτική βιβλιογραφία θα πρέπει να καταγραφούν όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες), κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας.
 • Στο Παράρτημα παρατίθεται ένα μικρό δείγμα του ad hoc corpus το οποίο τεκμηριώνει σε επίπεδο ορολογίας και φρασεολογίας τις μεταφραστικές επιλογές για τη συγκεκριμένη μετάφραση.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

1η Περίοδος

 • Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου: συνεννόηση με τον επιβλέποντα και προσδιορισμός του πεδίου/ κειμένου
 • Μέχρι τέλη Απριλίου: αποστολή στον επιβλέποντα των όρων και της ορολογικής τεκμηρίωσης καθώς και ενός δείγματος 3 σελίδων της μετάφρασης
 • Μέχρι μέσα Ιουνίου: τελική παράδοση της εργασίας Μέχρι αρχές Ιουλίου: προφορική υποστήριξη.

2η Περίοδος

 • Μέχρι τέλη Μαρτίου: συνεννόηση με τον επιβλέποντα και προσδιορισμός του πεδίου/ κειμένου
 • Μέχρι τέλη Μαΐου: αποστολή στον επιβλέποντα των όρων και της ορολογικής τεκμηρίωσης καθώς και ενός δείγματος 3 σελίδων της μετάφρασης
 • Μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου: τελική παράδοση της εργασίας
 • Μέχρι αρχές Οκτωβρίου: προφορική υποστήριξη. 
  Οι προφορικές υποστηρίξεις θα είναι δημόσιες και θα προγραμματίζονται ανά γλώσσα εργασίας.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Υπεύθυνοι ανά γλώσσα:

Αγγλικά: Φ. Αποστόλου, Κ. Κουρούνη, Ε. Αυγήτα, Chr. Lees

Γαλλικά: Σ. Γραμμενίδης, Τ. Δημητρούλια, Ε. Λουπάκη

Γερμανικά: Α. Βηδενμάιερ, Τ. Ιωαννίδης, Δ. Λάμπρου

Ιταλικά: Ε. Κασάπη, Μ. Μουσαφίρη

Ισπανικά: Κ. Παλαιολόγος, Π. Ξουπλίδης

Για να συμβουλευτείτε παλαιότερες εργασίες: Γραφεία Τομέα Μετάφρασης Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail