Εισαγωγή στο ΔΠΜΣ Διερμηνείας & Μετάφρασης (Διερμηνεία)

Κριτήρια εισαγωγής

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι οποιασδήποτε ειδικότητας ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ αρχίζει με την προκήρυξη θέσεων από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στις Γραμματείες και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στην κατεύθυνση Διερμηνείας είναι:

 • πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
 • άριστη γνώση (επιπέδου Γ2) δυο άλλων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά ή ισοδύναμη με τη γνώση της μητρικής μιας από αυτές και άριστη γνώση της δεύτερης
 • ικανότητα έκφρασης με άνεση και ακρίβεια μπροστά σε κοινό
 • καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας

Το ΔΠΜΣ είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με την προϋπόθεση ότι η μητρική γλώσσα των φοιτητών/τριών είναι η ελληνική. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η υποψηφιότητα εξετάζεται ανάλογα με τις δυνατότητες του Προγράμματος σε διδακτικό προσωπικό. Διευκρινίζεται ότι αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές σε οποιαδήποτε κατεύθυνση του ΔΠΜΣ ΜΟΝΟΝ εφόσον οι γλώσσες εργασίας τους (και η μητρική τους γλώσσα) υποστηρίζονται από το ΔΠΜΣ.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Αιτήσεις υποψηφιότητας στην κατεύθυνση Διερμηνείας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές κάθε δεύτερο έτος στο διάστημα Μαρτίου έως Μαΐου και σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ανακοινώνεται εγκαίρως.

Για το έτος 2021 αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 15 Μαρτίου έως και τις 10 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να κατεβάσουν, να συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση που υπάρχει εδώ και να υποβάλουν τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητας το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2021.

Οι φάκελοι πρέπει να περιέχουν:  

 1. αίτηση υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή
 2. βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία που θα αναφέρει μεταξύ άλλων την ενδεχόμενη διαμονή στο εξωτερικό και την επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία του/της
 3. αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων - για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 4. αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 5. αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (επιπέδου Γ2) για κάθε γλώσσα εργασίας που δηλώνεται

και να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γραμματεία
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος
54124, Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει, επίσης, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας που θα βρουν στο σύνδεσμο αυτό

 

Αξιολόγηση

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας αξιολογούνται πρώτα ως προς τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Εφόσον τεκμηριώνεται ότι ο υποψήφιος ή η υποψήφια πληροί τα τυπικά κριτήρια, καλείται να λάβει μέρος στις προφορικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Ο βαθμός στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι το μοναδικό κριτήριο εισαγωγής στο ΔΠΜΣ (100% του τελικού βαθμού). Οι εξετάσεις για την επιλογή φοιτητών/τριών για την κατεύθυνση διερμηνείας έχουν τρία σκέλη. Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι/ες καλούνται:

 1. να παρουσιάσουν συνοπτικά στην ελληνική γλώσσα ένα γραπτό κείμενο (περίπου 300 λέξεων) σχετικό με την τρέχουσα επικαιρότητα για κάθε μία γλώσσα εργασίας που έχουν δηλώσει (χρόνος προετοιμασίας περίπου 10 λεπτά για κάθε κείμενο).
 2. να ακούσουν μία σύντομη ομιλία γενικού περιεχομένου (διάρκειας 2-3 λεπτών) σε κάθε μία από τις γλώσσες που έχουν δηλώσει χωρίς να πάρουν σημειώσεις και στη συνέχεια να την αποδώσουν στα ελληνικά όσο πληρέστερα μπορούν.
 3. να περάσουν από συνέντευξη που περιλαμβάνει ερωτήσεις γενικών γνώσεων σχετικά με την ελληνική και διεθνή ιστορία, γεωγραφία, πολιτική και επικαιρότητα, καθώς επίσης και ερωτήσεις σχετικές με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι/ες.

Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη: 

 • Ο άψογος χειρισμός της μητρικής γλώσσας
 • Η γλωσσική και πολιτισμική ικανότητα στις γλώσσες εργασίας
 • Η ικανότητα συγκέντρωσης, μνήμης, ανάλυσης και σύνθεσης
 • Η ικανότητα επικοινωνίας και έκφρασης με ακρίβεια και άνεση μπροστά σε κοινό
 • Η καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας
 • Η παραμονή σε χώρα του εξωτερικού όπου ομιλείται μια γλώσσα εργασίας
 • Τα κίνητρα για την παρακολούθηση του προγράμματος, η ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και η διάθεση των υποψηφίων να δεχτούν ανατροφοδότηση κατά την εκπαίδευσή τους.

Ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι 6/10 και οι υποψήφιοι/ες πρέπει να πετύχουν τον ελάχιστο βαθμό σε καθεμία από τις δύο εξεταζόμενες γλώσσες. Με βάση την τελική αξιολογική/κατάταξη εισάγονται στο Πρόγραμμα έως και 20 υποψήφιοι/ες με την υψηλότερη βαθμολογία, συν τυχόν ισοβαθμούντες/ούσες.

Υποτροφίες

Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

10 απαντήσεις των αποφοίτων σε ερωτήσεις υποψηφίων
 

 1. Ποιες είναι οι πιθανές θεματικές και ποιο το επίπεδο δυσκολίας των κειμένων προς διερμηνεία; 
  Στις εισαγωγικές εξετάσεις δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεματικές. Τα κείμενα είναι εύκολα με ξεκάθαρη δομή και περιεχόμενο. 
   
 2. Η συνέντευξη έχει εξεταστικό χαρακτήρα; 
  Ναι, η συνέντευξη έχει εξεταστικό χαρακτήρα. Έχει σκοπό να εξετάσει τις γνώσεις του υποψηφίου πάνω σε θέματα επικαιρότητας και γενικής φύσης, καθώς και την ικανότητά του να εκφράζεται με σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα. 
   
 3. Σε ποιες θεματικές κινούνται οι ερωτήσεις της συνέντευξης; 
  Οι ερωτήσεις της συνέντευξης αγγίζουν θεματικές της επικαιρότητας καθώς και τις γενικές γνώσεις του υποψηφίου. 
   
 4. Η συνέντευξη είναι στα ελληνικά ή στις γλώσσες εργασίας ή και στα δύο; 
  Η συνέντευξη συνήθως γίνεται στα ελληνικά, ωστόσο, εφόσον κριθεί απαραίτητο, η συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι/ιες.
   
 5. Μπορώ να δηλώσω τρεις γλώσσες εργασίας; 
  Ναι, μπορείτε να δηλώσετε τρεις γλώσσες εργασίας και να παρακολουθείτε μαθήματα και για τις τρεις κατά τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού. Ωστόσο, είναι δύσκολο και απαιτεί πολλή δουλειά, επιμονή, υπομονή και ψυχραιμία. 
   
 6. Τι πρέπει να προσέξω κατά την απόδοση των κειμένων; 
  Κάθε κείμενο διηγείται μια ιστορία. Ακούστε την και προσπαθήστε να τη συγκρατήσετε δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι διαφορετικές ιδέες του κειμένου μεταξύ τους. 
   
 7. Μπορώ να κρατήσω σημειώσεις όσο ακούω τα κείμενα; 
  Όχι, εκτός κι αν πρόκειται για κάποιον αριθμό ή για κάποιο όνομα. 
   
 8. Τι ώρα πρέπει να βρίσκομαι στον χώρο της εξέτασης; 
  Τουλάχιστον είκοσι λεπτά πριν την ώρα εξέτασης. 
   
 9. Τι είδους προετοιμασία μπορώ να κάνω για τις εξετάσεις; 
  Υπάρχουν σύντομα βίντεο σε ενημερωτικές ιστοσελίδες με θέματα επικαιρότητας. Τα άρθρα εφημερίδων είναι εξίσου χρήσιμα. Απαραίτητο είναι κι ένα «φρεσκάρισμα» στις γενικές γνώσεις, είτε ιστορικές, είτε σχετικές με τη γεωγραφία. 
   
 10. Ποια είναι η δομή της εξέτασης; 
  Αρχικά σας δίνονται κάποια κείμενα στις γλώσσες στις οποίες εξετάζεστε, τα οποία χρειάζεται να προετοιμάσετε. Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία, καλείστε να πείτε περιληπτικά αυτά που διαβάσατε. Στη συνέχεια, θα ακούσετε κάποιες ομιλίες τις οποίες πρέπει να αποδώσετε. Τέλος, ακολουθεί η συνέντευξη.
Συνημμένα: 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail