Επίσκεψη στις Βρυξέλλες

Στις αρχές του Γ΄ εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επισκέπτονται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες όπου έχουν τη δυνατότητα άσκησης σε βωβή καμπίνα υπό την επίβλεψη των διερμηνέων των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail