Κατεύθυνση Μετάφρασης

Μετάφραση ονομάζεται η γραπτή απόδοση γραπτού λόγου από μία γλώσσα σε μία άλλη.

Σκοπός της Κατεύθυνσης Μετάφρασης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

  • Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε ειδικές γνώσεις και τεχνικές μετάφρασης, με παράλληλη ενίσχυση της αυτοσυνειδησίας τους όσον αφορά τον καίριο κοινωνικό τους ρόλο και την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες σύγχρονες συνθήκες του μεταφραστικού κλάδου.
  • Η κατάρτιση επιστημόνων και επαγγελματιών που θα διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την κάλυψη των αναγκών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Η προώθηση και ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας σε ευρωπαϊκό και γενικότερα διεθνές επίπεδο, με παράλληλη προώθηση της πολυγλωσσίας και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας.
  • Η προώθηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την έρευνα και την πρακτική στο πεδίο της πολύγλωσσης επικοινωνίας και ειδικότερα της μετάφρασης.
  • Η συνεργασία με την ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα και η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μεταφρασεολογίας.

Οι απόφοιτοι της ειδίκευση Μετάφρασης αποκτούν δεξιότητες στη μεταφρασεολογία, τη γλωσσολογία, τη δεοντολογία της μετάφρασης, τη μεθοδολογία έρευνας, την τεχνολογία πληροφορικής, τη μετάφραση γενικών και ειδικών κειμένων, την ορολογική τεκμηρίωση και τις πολιτικές ή οικονομικές επιστήμες.

Οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία του επαγγέλματος μέσω πρακτικής άσκησης που συνεπάγεται 300 ώρες εργασίας σε μεταφραστικό γραφείο. Τέλος, αποκτούν ερευνητική εμπειρία μέσω της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

      

      

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail