Κριτήρια Εισαγωγής

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί 30 πτυχιούχοι οποιασδήποτε ειδικότητας ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ αρχίζει με την προκήρυξη θέσεων από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στις Γραμματείες και στις ιστοσελίδες των συνεργαζομένων Τμημάτων καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Για εισαγωγή στην κατεύθυνση Μετάφρασης, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

  • πολύ καλή γνώση της μητρικής γλώσσας τους

    και
  • πολύ καλή γνώση δυο άλλων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα (επιπέδου Γ2) 
    μαζί με 

  • την ικανότητα να εκφράζονται γραπτώς με άνεση και ακρίβεια
  • καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας.

Για τους αλλοδαπούς απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail