Διπλωματική Εργασία

Για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είτε του Φακέλου Εργασιών. Οι προδιαγραφές για την Διπλωματική Εργασία και τον Φάκελο Εργασιών βρίσκονται στις αντίστοιχες περιγραφές των μαθημάτων στον ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει έκταση γύρω στις 18.000 λέξεις. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται το κυρίως κείμενο καθώς και αποσπάσματα-παραδείγματα και σημειώσεις. Δεν περιλαμβάνονται εκτενή παραθέματα, βιβλιογραφία και τυχόν επίμετρα, ερωτηματολόγια, πίνακες στατιστικής κ.λπ. Η εκπόνηση γίνεται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας την 15η Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση παράτασης κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας για ένα εξάμηνο, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 30η Ιουνίου.

Η ερευνητική και διπλωματική εργασία είναι ατομική και συνεπώς εκπονείται μόνον από ΕΝΑ/ΜΙΑ φοιτητή/τρια.

Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές/φοιτήτριες χρειάζεται να υποβάλουν μαζί με την προς αξιολόγηση διπλωματική τους εργασία, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής.

Οι προδιαγραφές για την Διπλωματική Εργασία βρίσκονται διαθέσιμες εδώ.

Η φόρμα για τη δήλωση Διπλωματικής Εργασίας βρίσκεται εδώ σε μορφή αρχείου Word και εδώ σε μορφή αρχείου Pdf.

Το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται εδώ σε μορφή αρχείου Word και εδώ σε μορφή αρχείου Pdf.

Το έντυπο αίτησης σύστασης τριμελούς εξεταστικής επιτροπής βρίσκεται εδώ σε μορφή αρχείου Word και εδώ σε μορφή αρχείου Pdf.

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail