Διαδικασία Αιτήσεων

Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στον κύκλο του Διδακτορικού Διπλώματος από 1 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου και από 1 Απριλίου έως 15 Μαΐου κάθε έτους. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής και συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος:

 1. Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, έκτασης 5-7 σελίδων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η οποία συντάσσεται στη γλώσσα συγγραφής της διατριβής, και περιλαμβάνει τα εξής:
  • τον τίτλο της προτεινόμενης διατριβής,
  • το θέμα,
  • τον σκοπό,
  • μια βιβλιογραφική επισκόπηση με κριτική ανάλυση της περιοχής στην οποία εντάσσεται το θέμα,
  • τους επιμέρους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας,
  • τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,
  • τη μεθοδολογία της έρευνας,
  • την πρωτοτυπία της, και
  • μία ενδεικτική βιβλιογραφία.

Το Σχέδιο Πρότασης ακολουθείται από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου ανά έτος σπουδών.

 1. Τεκμηρίωση συνάφειας ερευνητικής πρότασης με το γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου μέλους ΔΕΠ
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 3. Προσωπική δήλωση (1-2 σελίδες)
 4. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών  σπουδών
 6. Δύο συστατικές επιστολές
 7. Εργασίες, Δημοσιεύσεις ή Ανακοινώσεις (εφόσον υπάρχουν)
 8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)
 9. Πιστοποιητικά επιπέδου γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2 για αποφοίτους σχολών εκτός της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών
 10. Υπεύθυνη Δήλωση (phd_yd_2.doc) ότι το περιεχόμενο της πρότασης είναι πρωτότυπο και ότι ο/η υποψήφιος/α δεν έχει υποβάλει την ίδια πρόταση προς κρίση σε άλλο Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 11. Υπεύθυνη Δήλωση (phd_yd.doc) γνώσης και αποδοχής του ΕΚ, αναγνώρισης των δικαιωμάτων, τήρηση των υποχρεώσεων προς το Τμήμα και τυχόν κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής τους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης είναι:

 1. η ερευνητική πρόταση της/του υποψήφιας/ου,
 2. η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
 3. ο βαθμός MΔE (τουλάχιστον Λίαν καλώς),
 4. οι συναφείς μεταπτυχιακές εργασίες ή τυχόν δημοσιεύσεις,
 5. η συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα,
 6. οι συστατικές επιστολές,
 7. η άριστη (τεκμηριωμένη) γνώση της αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών,
 8. η συνέντευξη.

Έντυπο Αίτησης: phd_application_form.doc.

Περισσότερες πληροφορίες στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail