Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας

Ο Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού προσφέρει προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Ο Τομέας στοχεύει στο να εκπαιδεύσει/βοηθήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη μέσα από στην ανάγνωση και ανάλυση κειμένων αγγλικής λογοτεχνίας και πολιτισμού από τον Μεσαίωνα ως τη Σύγχρονη Εποχή. Θεωρεί κεντρικό του στόχο την εκπαίδευση επαγγελματιών (καθηγητών, συγγραφέων και επιμελητών εκδόσεων) που να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές και διαλογικές κοινωνίες. Προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκει να ενισχύσει τη διδασκαλία, τη συγγραφή και την πολιτιστική ζωή στην Ελλάδα καθώς και να προαγάγει τη δια βίου μάθηση υποστηρίζοντας ανοιχτές παρουσιάσεις, συνέδρια, δημοσιεύσεις και συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (όπως είναι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Κέντρων Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Επιπλέον, ο Τομέας συμμετέχει στην Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ο Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας αποσκοπεί ακόμη στο να προωθήσει την εξέλιξη των μελών του στην ακαδημαϊκή έρευνα, στις δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών καθώς και σε άλλες δραστηριότητες που προωθούν τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Σε συνεργασία με τον Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, ο Τομέας εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA και συνδιοργανώνει τα σεμινάρια “Problematics of Culture and Theory”.

 

Η ΔΔ έχει έκταση 80.000-100.000 λέξεις. Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται το κυρίως κείμενο, καθώς και αποσπάσματα-παραδείγματα, σημειώσεις και η βιβλιογραφία. Δεν περιλαμβάνονται εκτενή παραθέματα, τυχόν επίμετρα, ερωτηματολόγια, πίνακες στατιστικής, κ.τ.λ.
H οργάνωση του κειμένου και η χρήση των βιβλιογραφικών πηγών πρέπει να είναι σύμφωνη με το ακαδημαϊκό ήθος και να ακολουθεί τον τύπο που ορίζεται στο MLA Manual of Style, στο Chicago Manual ή στο APA Style. 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail