Τομέας Θεωρητικής & Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Ο σκοπός του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας είναι να προσφέρει επίκαιρη επιστημονική γνώση σχετική με το ευρύ πεδίο της Γλωσσολογίας και να ενθαρρύνει τη γενικότερη ανάπτυξη κριτικού πνεύματος, την περαιτέρω διερεύνηση γλωσσολογικών θεωριών και των εφαρμογών τους, και την απόκτηση προχωρημένων ερευνητικών δεξιοτήτων. Είναι ο μεγαλύτερος Τομέας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και στην παρούσα περίοδο αποτελείται από δεκατέσσερα (14) μέλη με ειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα όπως: Απόκτηση πρώτης και δεύτερης γλώσσας, Γνωστική γλωσσολογία, Ιστορική γλωσσολογία, Κοινωνιογλωσσολογία, Μεθοδολογία διδασκαλίας σύγχρονων γλωσσών, Μορφολογία, Πραγματολογία, Σημασιολογία, Σύνταξη, Φωνητική, Φωνολογία και Ψυχογλωσσολογία.

Ο Τομέας παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου και δευτέρου κύκλου στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Για τον δεύτερο κύκλο σπουδών, ο οποίος οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ), οι φοιτήτριες/τές διεξάγουν εμπειρική έρευνα σε ένα από τα γνωστικά πεδία ειδίκευσης του Τομέα. 

 

Η ΔΔ έχει έκταση 80.000-100.000 λέξεις. Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται το κυρίως κείμενο, καθώς και αποσπάσματα-παραδείγματα, σημειώσεις και η βιβλιογραφία. Δεν περιλαμβάνονται εκτενή παραθέματα, τυχόν επίμετρα, ερωτηματολόγια, πίνακες στατιστικής, κ.τ.λ.
H οργάνωση του κειμένου και η χρήση των βιβλιογραφικών πηγών πρέπει να είναι σύμφωνη με το ακαδημαϊκό ήθος και να ακολουθεί τον τύπο που ορίζεται στο MLA Manual of Style, στο Chicago Manual ή στο APA Style. 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail