Διαχείριση Ορολογίας 3h/6 ECTS Μετ 1-302

Ερευνητικό σεμινάριο που έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές θεωρητικές αρχές της Διαχείρισης Ορολογίας, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στη μεταφραστική διαδικασία. Για τις ανάγκες του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι κυριότεροι σταθμοί της ορολογικής σκέψης και τα θεωρητικά της εργαλεία καθώς και θα προσεγγιστούν διάφορα πρακτικά ορολογικά ζητήματα. Οι φοιτητές αναμένεται να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με τη χρήση των ορολογικών πηγών, τη συλλογή και διαχείριση σωμάτων κειμένων για τις ανάγκες της ορολογίας, την κατάρτιση του ορολογικού δελτίου, τα εργαλεία εξόρυξης ορολογικών πόρων και διαχείρισης ορολογίας καθώς και να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία ενός σχεδίου ορολογίας.

Το μάθημα απευθύνεται στο σύνολο των φοιτητών και το ζεύγος γλωσσών στο οποίο ασκούνται είναι η αγγλική-ελληνική. Η αξιολόγηση είναι διαρκής και προβλέπεται εργασία που κατατίθεται στο τέλος του εξαμήνου.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail