Αιτήσεις

Αιτήσεις υποψηφιότητας στην κατεύθυνση Μετάφρασης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές κάθε δεύτερο έτος στο διάστημα 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου και σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ανακοινώνεται εγκαίρως. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 3ος όροφος, Κτίριο Διοίκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54 124 Θεσσαλονίκη.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης εδώ.

Μαζί με την αίτηση, υποβάλλεται φάκελος υποψηφιότητας που περιέχει:

  • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  • Αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
  • Πιστοποιητικά γλωσσικών γνώσεων
  • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι διαμονές στο εξωτερικό καθώς και η επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία
  • Δημοσιευμένες εργασίες, εφόσον υπάρχουν

Αξιολόγηση

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται με γραπτές εξετάσεις και προσωπική συνέντευξη.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται πρώτα ως προς τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Εφόσον τεκμηριώνεται ότι ο υποψήφιος / η υποψήφια πληροί τα τυπικά κριτήρια, καλείται να λάβει μέρος στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις. Στις εξετάσεις οι υποψήφιοι καλούνται να μεταφράσουν γενικά κείμενα από τις δύο ξένες γλώσσες που έχουν επιλέξει προς την Ελληνική. Βάση επιτυχίας θεωρείται το 60 στα 100. Οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα γίνονται επίσης δεκτοί.

Κείμενα παλαιότερων εξετάσεων

  2004 2006 2008 2010 2012 2014
English      
Deutsch
Français    
Italiano      
Español