Ερευνητικά Εργαστήρια

Η έρευνα υποστηρίζεται από πέντε ερευνητικά εργαστήρια:

Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης 

Ιστοσελίδα: www.enl.auth.gr/langlab

Το Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης (308Δ) καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος στα εξής πεδία:

 • μελέτη της ανάπτυξης της δεύτερης/ξένης γλώσσας και των στρατηγικών επεξεργασίας των σχετικών γλωσσικών δομών (παραγωγή και κατανόηση),
 • δημιουργία βάσης δεδομένων που αφορούν τον έλεγχο
  • αναπτυξιακών σταδίων,
  • χαρακτηριστικών συνεχούς λόγου στη δεύτερη/ξένη γλώσσα και
  • μεταβλητών που επηρεάζουν τη γλωσσική ανάπτυξη, και
 • μελέτη της ανάπτυξης της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής σε παιδιά φυσιολογικής γλωσσικής ανάπτυξης και σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή, δίγλωσσα και μονόγλωσσα.

Εργαστήριο Φωνητικής

Ιστοσελίδα: www.enl.auth.gr/phonlab

Στο Τμήμα λειτουργεί το Εργαστήριο Φωνητικής (308Δ) με αντικείμενο την έρευνα της παραγωγής, ακουστικής και αντίληψης της ομιλίας. Καλύπτει:

 • μελέτη της παραγωγής, ακουστικής και αντίληψης της ομιλίας
 • μελέτη της φωνολογικής ανάπτυξης της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, δίγλωσσα και μονόγλωσσα
 • μελέτη φωνητικών/φωνολογικών στοιχείων σε διαλέκτους της ελληνικής
 • μελέτη της των διαταραχών παραγωγής σε διάφορες παθολογίες της ομιλίας, π.χ. βαρηκοΐα-κώφωση
 • μελέτη φωνητικών/φωνολογικών στοιχειών στην διαγλώσσα μαθητών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
 • μελέτη της μεθοδολογίας διδασκαλίας της προφοράς
 • δημιουργία διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της προφοράς

Εργαστήριο Αφηγηματικής Έρευνας

Ιστοσελίδα: www.enl.auth.gr/lnr

Το αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου Αφηγηματικής Έρευνας είναι η μελέτη ποικίλων μορφών και τεχνικών αφήγησης σε πολλαπλούς χώρους έρευνας των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα πεδία: θεωρία της αφήγησης, τεχνικές της αφήγησης, μορφές της αφήγησης, ιδεολογία της αφήγησης, αφήγηση και κοινωνία, αφήγηση και νέες τεχνολογίες.

Εργαστήριο Εκμάθησης, Διδασκαλίας και Αξιολόγησης της Ξένης Γλώσσας στη Σχολική Πράξη

Ιστοσελίδα: flt.enl.auth.gr

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2016 από τον Τομέα Θεωρητικής κι Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΑΠΘ) (ΦΕΚ 1771/17-6-2016). Στόχος του εργαστηρίου είναι να προαχθεί η έρευνα στα πεδία της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, της διδασκαλίας και αξιολόγησης στο πλαίσιο της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εμβαθύνοντας έτσι στην κατανόηση των γλωσσικών και γνωσιακών διαδικασιών που χαρακτηρίζουν την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Απώτερος σκοπός μας είναι η ανάδειξη της σημασίας της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, καθώς κι η υποβολή προτάσεων που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε αυτό της διδασκαλίας στην πράξη.
Το εργαστήριο εστιάζει:

 • Στον σχεδιασμό διδακτικού υλικού αλλά κι υλικού αξιολόγησης για παιδιά με τυπική γλωσσική ανάπτυξη, καθώς και για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (λ.χ. δυσλεξία)
 • Στη δημιουργία βάσεων δεδομένων, όπως Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων Μαθητών (Learner Corpora) (προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Στην ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και διδασκαλίας για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών
 • Στη διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων για την επιμόρφωση των διδασκόντων

Ερευνητικά πεδία: 

 • Απόκτηση δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 • Αξιολόγηση δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Μεθοδολογία διδασκαλίας δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Προγράμματα διγλωσσίας/πολυγλωσσίας/εμβάπτισης
 • Εναλλακτικά μοντέλα εκπαίδευσης (λ.χ. Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο/CLIL)
 • Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
 • Ενδεικτικές πρακτικές για διδασκαλία σε πρόσφυγες και μετανάστες

Η συλλογή δεδομένων από τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, αλλά και την αξιολόγηση σε σχολικά περιβάλλοντα διενεργείται κατόπιν άδειας από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το εργαστήριο συνεργάζεται με το 3ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, το οποίο επιβλέπεται από το Τμήμα Αγγλικής (ΑΠΘ), κι όπου διενεργείται μεγάλος αριθμός ερευνών από μαθητές και καθηγητές του εν λόγω τμήματος, καθώς κι άλλων τμημάτων του ΑΠΘ αλλά και του εξωτερικού.

Εργαστήριο Μετάφρασης, Διερμηνείας και Επικοινωνίας

Ιστοσελίδα: www.enl.auth.gr/ticl