Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (έως 26/1/2021)