Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (με ισχύ από 27/1/2021)