Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (με ισχύ από 06/10/2023)