Χρήσιμες πληροφορίες για αποφοίτους

Χορήγηση πιστοποιητικών σε αποφοίτους του Τμήματος

Βάσει της 1698/27-12-2012 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, για την έκδοση πιστοποιητικών αποφοίτων υπάρχει η υποχρέωση της καταβολής των κάτωθι ποσών ανά περίπτωση:

  • Αντίγραφο πτυχίου 6€
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού/ διδακτορικού διπλώματος 13€
  • Αναλυτική βαθμολογία 6€
  • Λοιπά πιστοποιητικά 6€
  • Μεμβράνη πτυχίου και μεταπτυχιακού/ διδακτορικού διπλώματος 32€
  • Παράρτημα διπλώματος (ελληνικά/αγγλικά) 3€ έκαστο

Για δημοσίους υπαλλήλους ισχύει έκπτωση 50%.

Διαδικασία

1. Κατάθεση ποσού στην Τράπεζα Πειραιώς

Στον αριθμό λογαριασμού: 5272-041780-361 (ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361)
Δικαιούχος του λογαριασμού είναι το Α.Π.Θ.

Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της αποφοίτου/απόφοιτης και ως αιτιολογία το είδος του πιστοποιητικού.

2. Υποβολή αιτημάτων στη Γραμματεία του Τμήματος

Το αποδεικτικό της κατάθεσης αποστέλλεται στη Γραμματεία μαζί με την αίτηση που υποβάλλεται:

  • Μέσω Κ.Ε.Π.
  • Με υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr στο info@enl.auth.gr

3. Παραλαβή Πιστοποιητικών

  • Μέσω Κ.Ε.Π., εφόσον το αίτημα υποβλήθηκε από εκεί (στην περίπτωση που χρειάζεται χειρόγραφη υπογραφή, αποστέλλεται ταχυδρομικά στο Κ.Ε.Π. εφόσον αναγράφεται στην αίτηση)
  • Με courier επιλογής και χρέωσης του παραλήπτη.

Γλώσσα έκδοσης-Σφραγίδα Χάγης

Όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο στην ελληνική γλώσσα, εκτός από το Παράρτημα Διπλώματος το οποίο εκδίδεται και στην αγγλική.

Η μετάφραση των πιστοποιητικών γίνεται με φροντίδα του/της αποφοίτου/απόφοιτης.

Για επικύρωση των πιστοποιητικών με τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille) οι απόφοιτοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

e-mail: sfhagis@damt.gov.gr
τηλ.: 2313309183
Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη-Καθ. Ρωσσίδη 11, Καλαμαριά.