Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται στα 2.000 ευρώ και είναι το ίδιο για τις σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.

Για τις σπουδές πλήρους φοίτησης, η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις. Η α' δόση καταβάλλεται την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου και η β' δόση την έβδομη εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Για τις σπουδές μερικής φοίτησης, η καταβολή διδάκτρων γίνεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail