Διπλωματική Εργασία

 

Η διπλωματική εργασία έχει έκταση 12.000 λέξεις και υποβάλλεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου (α) του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και (β) του επόμενου ακαδημαϊκού έτους για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Οι προδιαγραφές για την Διπλωματική Εργασία βρίσκονται στην περιγραφή του μαθήματος στον ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η ερευνητική και διπλωματική εργασία είναι ατομική και συνεπώς εκπονείται μόνον από ΕΝΑ/ΜΙΑ φοιτητή/τρια.

Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές/φοιτήτριες χρειάζεται να υποβάλουν μαζί με την προς αξιολόγηση διπλωματική τους εργασία, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής.

Η φόρμα για τη δήλωση Διπλωματικής Εργασίας βρίσκεται εδώ σε μορφή αρχείου Word και εδώ σε μορφή αρχείου Pdf.

Το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται εδώ σε μορφή αρχείου Word και εδώ σε μορφή αρχείου Pdf.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail