Κριτήρια Εισαγωγής

Οι αιτήσεις αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Βαθμός πτυχίου (25%)
  2. Συνάφεια πτυχίου (5%) 
  3. Ερευνητικές εργασίες και ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα με αντικείμενο συναφές προς αυτό του προγράμματος (25%)
  4. Συνέντευξη/Προφορική εξέταση (35%)
  5. Προσωπική δήλωση, συστατικές επιστολές, συνολική αξιολόγηση φακέλου (10%)

Ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι το 50% του μέγιστου των μορίων που προκύπτουν με βάση τον παραπάνω πίνακα κριτηρίων.

Οι υποψήφιοι/ιες καλούνται σε συνέντευξη/ προφορική εξέταση από μέλη της επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων (γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει στην αίτηση αριθμός τηλεφώνου ώστε να μπορεί ο/η υποψήφιος/α να ειδοποιηθεί εύκολα και γρήγορα για την ημερομηνία και ώρα). Στην προφορική εξέταση εκτός από τυπικές ερωτήσεις τίθενται και άλλες πιο ουσιαστικές που αφορούν στην προσέγγιση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Η προφορική εξέταση στοχεύει στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και ανάλυσης  των υποψηφίων, τη γενικότερη γνώση σε θέματα Αγγλόφωνης λογοτεχνίας και πολιτισμού, καθώς και τον βαθμό ενδιαφέροντος και αφοσίωσης που επιδεικνύουν για το αντικείμενο. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία ή υλικό προς μελέτη για την προφορική εξέταση.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail