4 Ιουλίου 2018

Δομή 2018-2023

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω: Υποχρεωτικά μαθήματα Μαθήματα επιλογής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Αγγλικές και Αμερικ...
6 Απριλίου 2017

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2023-2024 Εαρινό εξάμηνο Λογ542 – Θέματα Κινηματογράφου με διδάσκουσα την κ. Μαρία Πουλάκη Λογ598 – Διεπιστημονικότητα και Λογοτεχνία με διδάσκουσα την κ. Τατιανή Ραπατζίκου Τα μαθήματα του εα...
11 Απριλίου 2016

Διπλωματική Εργασία

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει έκταση 15.000 λέξεις, πενήντα (50) σελίδες χωρίς τη βιβλιογραφία. Η εκπόνηση γίνεται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της διπλωματικής εργα...

Δομή 2016-2018

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω: α. Υποχρεωτικά μαθήματα β. Μαθήματα επιλογής γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Αγγλικές και Αμ...

Δίδακτρα

Το συνολικό ύψος των τελών φοίτησης ορίζεται στο ποσό των 2.500,00 € το οποίο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, μια δόση των 1000,00 € την πρώτη βδομάδα του πρώτου εξαμήνου, και δύο δόσεις των 750,00 € την πρώτη βδομάδα ...

Αιτήσεις

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι/ες είναι: Έντυπη και ηλεκτρονική αίτηση Βιογραφικό σημείωμα (στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα, με μία φωτογραφία) Αντίγραφο πτυχίου Αν...

Κριτήρια Εισαγωγής

Οι αιτήσεις αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: Βαθμός πτυχίου (25%) Συνάφεια πτυχίου (5%) Ερευνητικές εργασίες και ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα με αντικείμενο συναφές προς αυτό του ...