Διαδικασία Αιτήσεων

Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στον κύκλο του Διδακτορικού Διπλώματος από 1 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου και από 1 Απριλίου έως 15 Μαΐου κάθε έτους. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής και συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος:

1. Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, έκτασης 5-7 σελίδων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η οποία συντάσσεται στη γλώσσα συγγραφής της διατριβής, και περιλαμβάνει τα εξής:

 • τον τίτλο της προτεινόμενης διατριβής,
 • το θέμα,
 • τον σκοπό,
 • μια βιβλιογραφική επισκόπηση με κριτική ανάλυση της περιοχής στην οποία εντάσσεται το θέμα,
 • τους επιμέρους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας,
 • τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,
 • τη μεθοδολογία της έρευνας,
 • την πρωτοτυπία της, και
 • μία ενδεικτική βιβλιογραφία.

Το Σχέδιο Πρότασης ακολουθείται από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου ανά έτος σπουδών.

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του/της υποψήφιου/ας, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

3. Το όνομα του προτεινόμενου μέλους Δ.Ε.Π. με σύντομη τεκμηρίωση της συνάφειας της ερευνητικής πρότασης  με το γνωστικό αντικείμενό του. Συνιστάται η προηγούμενη επικοινωνία του/της υποψήφιου/ας με το μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο θα πρέπει να είναι θετικό για την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής. 

4. Προσωπική Δήλωση έκτασης 1-2 σελίδων

5. Αντίγραφο πτυχίου

6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

7. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

8. Δύο συστατικές επιστολές

9. Εργασίες, Δημοσιεύσεις ή Ανακοινώσεις (εφόσον υπάρχουν)

10. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)

11. Πιστοποιητικά επιπέδου γλωσσομάθειας της Αγγλικής (επίπεδο Γ2 για απόφοιτους σχολών εκτός της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και τυχόν άλλων ξένων Γλωσσών.

12. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο της πρότασης  είναι πρωτότυπο, και ότι ο/η υποψήφιος/α δεν έχει υποβάλει την ίδια πρόταση  προς κρίση σε άλλο Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης είναι:

 1. η ερευνητική πρόταση της/του υποψήφιας/ου,
 2. η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
 3. ο βαθμός MΔE (τουλάχιστον Λίαν καλώς),
 4. οι συναφείς μεταπτυχιακές εργασίες ή τυχόν δημοσιεύσεις,
 5. η συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα,
 6. οι συστατικές επιστολές,
 7. η άριστη (τεκμηριωμένη) γνώση της αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών,
 8. η συνέντευξη.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Έντυπο Αίτησης: phd_application_form.doc.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail