Διαδικασία Αιτήσεων

Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στον κύκλο του Διδακτορικού Διπλώματος από 1 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου και από 1 Απριλίου έως 15 Μαΐου κάθε έτους. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής και συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος. Περισσότερες πληροφορίες στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Έντυπο Αίτησης: phd_application_form.doc.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail