Δομή 2018-2019

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω:

  • Υποχρεωτικά μαθήματα
  • Μαθήματα επιλογής
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Φάκελο Εργασιών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Εκμάθηση & Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών. Τρία από αυτά είναι υποχρεωτικά και σταθερά, καθώς συνιστούν μαθήματα κορμού. Τα υπόλοιπα τρία προσφέρονται ανάλογα με τις δυνατότητες του Τμήματος ή/και τις προτιμήσεις των φοιτητών/τριών, όποτε αυτό είναι εφικτό. Τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως επιλογής και προέρχονται από την ομώνυμη λίστα μαθημάτων που ακολουθεί. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή να δημιουργήσει Φάκελο Εργασιών, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 90.

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Μαθήματα επιλογής:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail